Vad ska finnas med i en bygganmälan?

Innehållsförteckning

Vad ska finnas med i en bygganmälan?

Vad ska finnas med i en bygganmälan?

Ansökan ska också innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetens beteckning och när arbetena ska påbörjas. Du ska också bifoga ett förslag till kontrollplan. Om det behövs en kontrollansvarig ska du föreslå en sådan. Många kommuner har blanketter för anmälan.

Vad krävs för bygganmälan attefallshus?

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på högst 15 m2, även uppföra attefallshus utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Vad behöver man bygglov till?

Normalt krävs bygglov för byggnader, tillbyggnader och vid vissa andra ändringar av byggnader. Det krävs även bygglov för bland annat murar, plank och parkeringsplatser utomhus.

Vilka handlingar krävs vid bygganmälan?

Alla handlingar ska vara fackmannamässigt utförda....Vid en anmälan ska byggaktören lämna in följande:

  • Ifylld blankett ”Bygglov och anmälan”
  • Fasadritningar i skala 1:100.
  • Planritning i skala 1:100.
  • Situationsplan i skala 1:400 (kan beställas av kart- och mätenheten)
  • Kontrollplan.

Hur funkar bygganmälan?

En annan skillnad mellan de två begreppen är tiden det tar, en bygganmälan har en kortare handläggningstid än en ansökan om bygglov. Handläggningstiden för en bygganmälan är maximalt fyra veckor om anmälan är komplett. En bygganmälan görs till kommunen tre veckor innan projektet startar.

När behövs Kontrollansvarig Stockholm?

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

Hur mycket får man bygga ut utan bygglov?

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i närheten av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden.

Hur stor carport får man bygga utan bygglov?

Attefallsreglerna medger att du får du bygga ett fristående garage eller en carport på upp till 25 kvm utan att söka bygglov – men det kräver en anmälan till kommunen och ett startbesked innan bygget får påbörjas.

Vad ska finnas med i en detaljplan?

En detaljplan ska bestå av en karta över det område som planen omfattar (plankarta) och de bestämmelser i övrigt som behövs. Av plankartan ska det framgå hur planområdet delas upp för skilda ändamål och vilka bestämmelser som gäller för olika områden.

Vad är bygglov och hur får man det?

Ett bygglov är ett tillstånd du ansöker om när du ska bygga nytt, bygga om, bygga ut eller förändra en byggnad. ... Anledningen till att du måste söka om bygglov är för att kommunen har monopol på planverksamheten, det vill säga hur mark- och vattenområden får användas.

Relaterade inlägg: