Vad påverkar levervärden?

Innehållsförteckning

Vad påverkar levervärden?

Vad påverkar levervärden?

Vanligaste orsakerna till höjda levervärden är fettlever (p.g.a. övervikt eller/och alkohol), läkemedel (bl. a. statiner, antiepileptika), hemokromatos, alfa-1-antitrypsinbrist resp kronisk hepatit B eller C. Vid levervärden < 5 gånger normalvärden och opåverkad patient kan man avvakta och följa upp efter 6 mån.

Vad betyder provsvar P ALAT?

ALAT-testet görs för att kontrollera leverns tillstånd och om den skadats. Med hjälp att testet är det möjligt att identifiera leversjukdomar, speciellt hepatit och cirros orsakad av alkohol, droger eller virus. Leversjukdomar kan ge symtom som smärta i övre delen av buken, illamående, kräkningar och ibland gulsot.

Vad visar ASAT och ALAT?

ASAT står för aspartataminotransferas och som enskild analys säger inte dess värde särskilt mycket utan ingår ofta i en panel av analyser. ASAT är ett av de prov som tas vid misstanke om leversjukdom samt för att få en överskådlig bild av hur levern mår, och då ofta tillsammans med ALAT (alaninaminotransferas).

Vad innebär ett högt ALAT-värde?

  • Vad innebär ett högt ALAT-värde? Höga värden ses vid akut och kronisk hepatit, toxisk leverskada, mononukleos, gallvägsobstruktion. Ett högt värde kan även ses vi följande situationer: Efter användning av många kosttillskott och läkemedel. Snabbväxt, särskilt hos små barn, kan orsaka milt förhöjda nivåer av ALAT.

Hur gör man ALAT-testet?

  • ALAT-testet görs för att kontrollera leverns tillstånd och om den skadats. Med hjälp att testet är det möjligt att identifiera leversjukdomar, speciellt hepatit och cirros orsakad av alkohol, droger eller virus. Leversjukdomar kan ge symtom som smärta i övre delen av buken, illamående, kräkningar och ibland gulsot.

Vad kan det bero på om du har högt värde?

  • Om du har ett högt värde kan det bero på: Leverskada av sjukdomar som hepatit eller cirros. Blyförgiftning. Exponering för koltetraklorid. Sönderfall av en tumör (nekros). Många läkemedel, såsom stainer, antibiotika, kemoterapi, aspirin, narkotika och barbiturater. Snabbväxt, särskilt hos små barn, kan orsaka milt förhöjda nivåer av ALAT.

Relaterade inlägg: