Vad händer vid en skogsbrand?

Innehållsförteckning

Vad händer vid en skogsbrand?

Vad händer vid en skogsbrand?

En del växters frön kräver de speciella förhållanden som uppstår i marken efter en skogsbrand för att de ska gro. Brandnävan och svedjenävan är exempel på sådana arter. Deras frön kan ligga mycket länge i marken och "vänta på att det ska brinna". De gror, blommar och bildar nya frön först efter en brand.

Hur uppstår en skogsbrand?

Det brinner alltid någonstans i världen – och de allra flesta bränder har startats av människor. Ibland medvetet för att röja mark för bete, åkrar eller plantager. Ibland av oavsiktligt: en nedfallen kraftledning, en gnista från ett tåg eller en grill som lämnats obevakad kan räcka för att starta en brand.

När ska samråd hållas brandrisk?

Enligt de branschgemensamma riktlinjerna ska alltid samråd ske med markägaren då brandrisken är hög. Vid samrådet kommer man tillsammans överens om man ska köra enligt plan eller om särskilda åtgärder ska vidtas. Är riskerna för stora avbryter man arbetet.

Hur påverkas djur av skogsbränder?

Många smådjur kryper ner i hålor och gångar, men eftersom det blir så pass varmt stryker många med. – Det beror troligen på hur stora bränderna är, men generellt klarar de större djuren sig bättre, de kan ju förflytta sig både snabbare och springa längre sträckor.

Hur vanligt är skogsbränder?

Skogen brinner med jämna mellanrum och en till två gånger per decennium har Sverige haft somrar med omfattande skogsbränder. Sommaren 2018 drabbades Sverige av de mest omfattande skogsbränderna i modern tid.

Hur påverkar bränder miljön?

Och fler skogsbränder bidrar till växthuseffekten i och med den koldioxid och andra växthusgaser som frigörs vid förbränningen, vilket bidrar till att klimatet blir ännu torrare, vilket bidrar till fler bränder, vilket bidrar till osv… och vi är inne i en ond cirkel.

Vad betyder skogsbrand?

Skogsbrand är en okontrollerad eller kontrollerad brand i skogsmark eller mark som är täckt med brännbart material, i Sverige till exempel torvmossar.

Relaterade inlägg: