Vad är Normalvattenstånd?

Innehållsförteckning

Vad är Normalvattenstånd?

Vad är Normalvattenstånd?

Den normala variationen i Östersjön ligger på -0,5 m till + 0,5 m men kan i vissa fall nå upp till 1 meters skillnad.

Vad betyder havsvattenstånd?

På längre sikt påverkas vattenståndets medelnivå på olika platser av exempelvis landhöjning och havsnivåhöjning. Vattenståndet på en plats är effekten av många faktorer som verkar med olika kraft och variation över tiden. Vindar, lufttryck, landhöjning och världshavens vattenstånd är de viktigaste.

Vad visar vattenstånd?

Vattenståndet mäts med radar En modern station för vattenstånd mäter vattenytans nivå med flera olika sensorer. Huvudinstrumentet är en radar, som med stor precision kan räkna ut vattenytans höjd utifrån hur lång tid det tar för en utsänd radarpuls att studsa mot vattenytan och reflekteras tillbaka till instrumentet.

Vad beror tidvatten på?

Tidvattnet orsakas av att framförallt månens gravitation inte verkar med samma kraft över hela jordytan. Skillnader i den kombinerade effekten av månens och jordens gravitationskrafter över havsytan är det som ger upphov till de tidvattenbildande krafterna.

Får vattennivån att öka?

Havet stiger på grund av den globala uppvärmningen. När havet blir varmare tar det mer plats (det kallas termisk expansion). När inlandsisar och glaciärer smälter ökar mängden vatten i havet. Havet stiger redan idag och kommer fortsätta stiga i hundratals år framöver.

När är det lågt vatten?

Ett högt lufttryck över ett havsområde motsvaras således generellt av ett lågt vattenstånd och omvänt motsvaras lågt lufttryck generellt av högt vattenstånd.

När är det högt vattenstånd?

Mycket höga eller låga vattenståndsnivåer inträffar oftast i samband med kraftiga pålands- eller frånlandsvindar. Hur högt eller lågt det kan bli varierar längs med den svenska kusten. Vid SMHI:s mätstationer har det högsta vattenståndet observerats i Kalix och det lägsta i Skanör.

Varför stiger vattnet i Östersjön?

De främsta orsakerna till att havsnivån stiger är dels att vatten utvidgar sig och tar mera plats när det värms upp (så kallad termisk expansion) och dels att färskvatten tillförs havet när glaciärer i bergsområden och inlandsisar smälter.

Hur blir det ebb?

Månens (och solens) gravitation orsakar flodberg på båda sidor av jordklotet. Dessa vattenansamlingar rör sig över havets yta eftersom jorden roterar kring sin axel. Ebb är den tidsperiod då havsvattnet drar sig tillbaka från kusten och vattennivån sjunker tills lågvatten uppnås.

Relaterade inlägg: