Vilka är de vanligaste vårdrelaterade infektionerna VRI i slutenvården?

Innehållsförteckning

Vilka är de vanligaste vårdrelaterade infektionerna VRI i slutenvården?

Vilka är de vanligaste vårdrelaterade infektionerna VRI i slutenvården?

En vårdrelaterad infektion (VRI) är en infektion som uppkommer hos en person under slutenvård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg. Vanliga VRI är urinvägsinfektioner och postoperativa sårinfektioner.

Vilka övergripande enheter finns det i Sverige som arbetar för att minska vårdrelaterade infektioner?

Basala hygienrutiner och klädregler En av de viktigaste åtgärderna för att förebygga infektioner är en god följsamhet till basala hygienrutiner. 1 januari 2016 uppdaterades Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien till att omfatta all vård och omsorg.

Vilka bakterier orsaka vårdrelaterade infektioner?

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är infektioner som drabbar djur och människor i samband med sjukvård. Bristande hygienrutiner ökar risken för VRI. Vid antibiotikaanvändning ökar risken för att VRI orsakas av bakterier som är extra antibiotikaresistenta, som exempelvis MRSA, MRSP och ESBL-bildande bakterier.

Vad är en nosokomial infektion?

Vårdrelaterade infektioner (VRI) (nosokomiala infektioner) populärt kallade sjukhussjuka definieras som infektioner som drabbar patienter eller personal i samband med undersökningar, behandlingar eller vård inom hälso- och sjukvården samt tandvården.

Vilka är de vanligaste vårdskadorna?

– Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste orsaken till vårdskador. Därför var det inte oväntat att lunginflammation och sepsis även orsakar många av de allvarligaste skadorna. I analysen kunde vi också se att personer över 65 år är överrepresenterade bland dem som drabbas av de allvarliga vårdskadorna.

Hur förebygger man VRI?

Vårdrelaterade infektioner kan och ska undvikas. Det kan göras genom att bland annat ha en hög följsamhet till hygienrutiner när det gäller handhygien, klädsel och städning. Tillgång till vårdhygienisk kompetens som till exempel hygiensjuksköterska, hygienläkare och smittskyddsläkare är också av stor betydelse.

Hur många procent av alla infektioner utgörs av vårdrelaterade infektioner?

Drygt en tredjedel av alla vårdskador är vårdrelaterade infektioner. Varje år får närmare 65 000 patienter på svenska sjukhus en vårdrelaterad infektion av varierande allvarlighetsgrad. Uppskattningsvis kan 50 procent av infektionerna undvikas.

Hur förebygga VRI?

Vårdrelaterade infektioner kan och ska undvikas. Det kan göras genom att bland annat ha en hög följsamhet till hygienrutiner när det gäller handhygien, klädsel och städning. Tillgång till vårdhygienisk kompetens som till exempel hygiensjuksköterska, hygienläkare och smittskyddsläkare är också av stor betydelse.

Kan infektion smitta?

De kan till exempel spridas via luften eller genom hudkontakt från en smittad person – utan att personen behöver vara sjuk själv. Från det att smittämnet, till exempel en bakterie, kommit in i kroppen kan det ta olika lång tid innan själva symtomen på infektionen uppstår, till exempel feber eller smärta.

Vad kan infektioner leda till?

En infektion kan ge många olika symptom beroende på var i kroppen infektionen finns, vilket smittämne som är orsaken samt hur starkt immunförsvar den drabbade personen har. Feber, ett försämrat allmäntillstånd och smärta i det infekterade området är vanligt.

Relaterade inlägg: