Är Natriumbrist farligt?

Innehållsförteckning

Är Natriumbrist farligt?

Är Natriumbrist farligt?

Hyponatremi bör alltid utredas då det kan vara tecken på en allvarlig bakomliggande sjukdom som kräver specifik behandling. Vid akut uttalad hyponatremi (S-Na < 115, duration < 2 dygn) är mortaliteten mycket hög, runt 20 %. Akut uttalad hyponatremi orsakar hjärnödem som ger neurologiska symtom och i värsta fall död.

Vad beror låga salthalter på?

Låga värden, vad beror det på? Det beror oftast på att kroppsvätskorna av någon anledning har blivit utspädda. En orsak kan vara att du har varit magsjuk och då druckit mycket vatten, men inte fått i dig tillräckligt med salt.

Vad innebär Natriumbrist?

Brist på natrium är sällsynt, men kan förekomma vid extrem svettning och kraftig diarré. Om man samtidigt lider av vätskebrist (dehydrering) kan blodtrycket bli livshotande lågt. Personer med diabetes eller vissa njursjukdomar är mer utsatta för natriumbrist.

Vad händer om man tar för mycket vätskedrivande?

Även högt blodtryck kan behand- las med vätskedrivande medel. Om det drivs ut för mycket vätska ur kroppen kan det uppstå vätskebrist. Man kanske blir extra törstig, känner sig tröttare än vanligt och blir för- stoppad. Man kan också få alltför lågt blodtryck så att man blir yr och får huvudvärk.

Vad betyder SIADH?

SIADH innebär hyponatremi som beror på ett ökat totalvatten och minskad natriumkoncentration i kroppen. Trots låg serumosmolalitet, < 270 mOsm/kg, är antidiuretiskt hormon (ADH/vasopressin) detekterbart i plasma, vilket medför att urinen inte är maximalt utspädd.

Vad gör för mycket salt med kroppen?

Salt består huvudsakligen av natriumklorid, som kroppen behöver för att reglera syra-basbalansen och ämnesomsättningen. Salt bidrar även till ett normalt blodtryck. Den dos vi behöver per dag är cirka 1,5 gram, enligt Livsmedelsverket. – Risken för att få i sig för lite salt är i stort sett obefintlig.

Varför får man höga Kaliumvärden?

En av njurarnas viktiga funktioner är att reglera kaliumvärdet. Vissa ovanliga sjukdomar i binjurarna kan också ge höga kaliumvärden. Även större skador på kroppen, till exempel stora sår eller stora muskelskador, kan leda till höga värden genom att kalium läcker ut från de skadade cellerna.

Hur behandlas Natriumbrist?

  • Behandling av natriumbrist inkluderar vattenrestriktioner, intravenös saltlösning, och hantering av urindrivande. Det är viktigt att en person som får behandling för denna sjukdom övervakas noga, eftersom snabb stabilisering kan leda till hjärtsvikt.

Vilka är symptomen på Natriumbrist?

  • I allvarliga fall av natriumbrist är symptomen främst neurologiska. De inkluderar förvirring, brist på reflexmässiga rörelser, kramper och, så småningom, koma. Behandling av natriumbrist inkluderar vattenrestriktioner, intravenös saltlösning, och hantering av urindrivande.

Varför kan Natriumbrist uppstå?

  • Det kan finnas för mycket vätska i systemet, vilket gör att allt natrium förtunnas, eller så kan själva natriumnivån vara för låg. Natriumbrist kan visserligen uppstå av sig själv, men den kan också uppstå till följd av kraftig diarré eller kräkningar.

Vad kan bero på ett lågt natriumvärde?

  • Ett lågt natriumvärde, också kallat hyponatremi, kan bero på ett flertal faktorer. Den vanligaste orsaken är ökat vätskeintag som ger en ökad utspädning av natrium i kroppen och ökad förlust av natrium genom diarré, kräkning eller överdriven svettning.

Relaterade inlägg: