Vad kan radon orsaka?

Innehållsförteckning

Vad kan radon orsaka?

Vad kan radon orsaka?

Radon ökar risken för lungcancer efter lång tids exponering för höga radonhalter. Särskilt stor är risken om man röker. Undersökningar visar ett tydligt samband mellan radonhalt i bostaden och risk för lungcancer. Det finns kraftiga samverkanseffekter mellan radon och rökning.

Vad sönderfaller radon till?

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Radon och radondöttrarna kan följa med inandningsluften in i lungorna. När de sönderfaller avges alfastrålning som kan orsaka skador i lungvävnaden, vilket kan leda till lungcancer.

Vad är radon för något?

Om du aldrig har mätt radon i ditt hem och vill veta vilken risk du eventuellt utsätts för ska du välja radondosor. Dessa placerar du utifrån enkla instruktioner på valda platser i hemmet. ... Du får radonhalten för ditt hus uttryckt i ett årsmedelvärde som bäst speglar eventuella hälsorisker.

Kan radon ge cancer?

Långtidseffekter och strålningsdoser. En förhöjd radonhalt i hus kan ge ökad cancerrisk för särskilt lungcancer. Då man bor och vistas i huset en längre tid kan radon så småningom ge skador.

Vilken radonhalt är farlig?

Eftersom radon är ett hälsofarligt ämne har Folkhälsomyndigheten beslutat att radonhalten inte bör överstiga 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter) i bostäder och allmänna lokaler. Vem drabbas av lungcancer från radon? Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att cirka 500 människor får lungcancer av radon varje år.

Är radongas farligt?

Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för att drabbas av lungcancer. Radon är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. Om du röker eller tidigare har rökt är riskerna med radon större än för den som inte rökt.

Vad är ett lågt Radonvärde?

Utomhus blandas markluften ut och radonhalterna blir generellt låga i utomhusluften. Inomhus letar sig markluften på olika sätt och i olika omfattning in genom otätheter i husens grundkonstruktioner och kan ge förhöjda radonvärden i inomhusluften. Radonhalten i inomhusluft i bostäder ska ligga under 200 Bq/m³.

Hur blir man av med radon?

I de flesta fall räcker det med att installera en radonavskiljare. Genom att lufta vattnet kraftigt med en radonavskiljare försvinner en stor del av radonet. Boverket har tagit fram broschyren "Åtgärder mot radon i bostäder" som innehåller information om vad radon är och hur du kan åtgärda radon i en bostad.

Vilka är radon källorna?

Radon i inomhusluften kan komma från marken runtom och under bostaden, byggnadsmaterialet och från hushållsvattnet. Radon bildas när radium sönderfaller; både radon och radium ingår i sönderfallskedjan från uran-238 som finns naturligt i jordskorpan.

Var hittar man radon?

Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader. Det finns alltid tillräckligt med radongas i marken för att orsaka radonhalter inomhus om huset är otätt mot marken.

Relaterade inlägg: