Vad kan ojämlikhet leda till?

Innehållsförteckning

Vad kan ojämlikhet leda till?

Vad kan ojämlikhet leda till?

En stor mängd forskning visar att det finns starka samband mellan ojämlikhet och försämrad folkhälsa i form av fetma, depression och ångest. Även kortare livslängd, ökad barnadödlighet, fler våldsbrott och avhopp från skolan kan härledas till ojämlikheter i samhället.

Vad innebär ojämlikhet?

Att det finns ett mönster som visar skillnader i hälsa och överlevnad mellan socialt definierade grupper är ett faktum. Kommissionen för jämlik hälsa definierar denna ojämlikhet i hälsa som ”systematiska skillnader i hälsa mellan samhällsgrupper med olika social position”.

Varför skapar fattigdom ojämlikhet?

Världens förmögenheter är extremt ojämnt fördelade. Framförallt finns det oerhört många som nästan inte har några tillgångar alls. Ojämlikhet står i vägen för kampen mot fattigdom och har bevisat negativa sociala, politiska och ekonomiska effekter.

Hur påverkar ojämlikhet hälsa?

Ojämlikhet i psykisk hälsa beror på att sociala grupper har olika tillgång till resurser som är viktiga för hälsan. ... Den ojämna fördelningen av psykisk hälsa får konsekvenser för hela samhället eftersom den påverkar individers möjligheter att bland annat skaffa sig en utbildning och ett hållbart arbetsliv.

Hur påverkar könstillhörighet psykisk ohälsa?

I en ledarsida från American Journal of Psychiatry (2005) konstateras att klientens könstillhörighet har betydelse för den psykiska sårbarheten och för utvecklingen av psykisk ohälsa, och det finns en stor mängd forskning kring detta.

Vilka konsekvenser kan ojämlikhet i samhället få?

Men den ekonomiska ojämlikheten får inte bara konsekvenser i plånboken. Inkomstskillnader går hand i hand med en lång rad hälsorelaterade och sociala indikatorer: bland annat livslängd, barnadödlighet, psykiskt välbefinnande, fetma, skolprestationer, användning av illegala droger och mordfrekvens.

Varför ökar ojämlikheten i Sverige?

Den regionala ojämlikheten ökar i Sverige. Utvecklingen beror dels på att levnadsstandarden i glest bebodda områden sjunker i relation till riket som helhet och dels på att levnadsstandarden ökar mycket kraftigt i centrala Stockholm.

Är ojämlikhet alltid ett problem?

Ojämlikhet är ett problem i sig, med konsekvenser både för individer och samhället i stort. Sverige är fortfarande ett jämförelsevis jämlikt land, även om vi fallit i internationella rankingar. Inkomstskillnaderna har sedan 1980-talet ökat i Sverige. Att ojämlikheten ökat är otvetydigt.

Vilka effekter kan ojämlikhet ha på hälsa och arbetsmiljö?

Enligt kommissionen kan åtgärder mot arbetsrelaterade ojämlikheter bidra till direkta positiva hälsokonsekvenser och minska ojämlikheter på grund av exempelvis kön, ålder och etnicitet. Arbetslös- het, osäkra och tidsbegränsade anställningar bedömdes också kunna bidra till ohälsa hos individer (Ibid.).

Hur påverkas hälsan av individens socioekonomiska tillhörighet?

Socioekonomisk position har i flera studier visat sig ha samband med hälsa där personer från de lägre positionerna ofta uppvisar en sämre hälsa än de bland de högre. Forskning visar dock på att både socioekonomiska skillnader och hälsoskillnader varierar mellan åldrarna.

Relaterade inlägg: