Vilka saker behövs för att räkna ut en Självkostnadskalkyl?

Innehållsförteckning

Vilka saker behövs för att räkna ut en Självkostnadskalkyl?

Vilka saker behövs för att räkna ut en Självkostnadskalkyl?

Direkta kostnader

  • dM. Direkt material. Materialet som använts för framtagningen av produkten.
  • dL. Direkt lön. Lönekostnaden som är nedlagd på att framställa produkten.
  • Patentkostnader för produkten.
  • Provisionsbaserad försäljning för produkten.
19-Dec-2019

Hur räknar man ut självkostnaden?

MO-pålägg = materialomkostnader, MO ÷ direkt material, dM. Självkostnad är summan av samtliga kostnader för en vara fram tills att den är levererad och betald. Omkostnader är kostnader, för resursanvändning, som påförs ett kalkylobjekt [vara, projekt eller företag] via fördelning direkt eller via ett kostnadsställe.

Hur räknar man direkt material?

Direkt material uppskattas i en förkalkyl genom att man beräknar hur mycket material som krävs per enhet av kostnadsobjektet och multiplicerar respektive mängd med ett kalkylpris.

Hur räknar man produktkalkylering?

Priset man sätter på slutprodukten skall sedan täcka alla självkostnader för produkten för att uppnå ett positivt resultat. Självkostnadskalkylering är sålunda ett underlag som används till att basera den långsiktiga prissättningen på. Resultat räknas helt enkelt ut som totala intäkter minus totala självkostnader.

Vad består självkostnad av?

Med självkostnad menas ett företags totala kostnader för en viss produkt tills den är levererad och betald. Självkostnaden består dels av direkta kostnader, dels av indirekta kostnader (administrationsomkostnader och försäljningsomkostnader).

Hur räknar man ut Påläggssatser?

Beräkna den totala påläggsbasen:

  1. Antal x påläggsbas/st.
  2. påläggssats = omkostnader/total påläggsbas.
  3. pålägg/st = påläggssats x påläggsbas/st.

Hur gör man en Påläggskalkyl?

För att kunna genomföra en påläggskalkyl, måste först de direkta och indirekta kostnaderna fastställas. De indirekta kostnaderna fördelas sedan på de olika kostnadsbärarna, som regel som ett procentuellt påslag på någon direkt kostnad. Detta brukar emellanåt redovisas i en kalkyltrappa.

Hur räknar man ut Ekvivalenttal?

Ekvivalenttal i ekvivalentkalkyler skall svara mot hur resurser förbrukas av produkterna. Ekvivalenttal multipliceras med respektive produkts volym för att få fram en ekvivalentmängd. Den totala ekvivalentmängden för alla produkter summeras till en total ekvivalentmängd.

Hur räknar man Ekvivalentkalkyl?

Den totala ekvivalentmängden för alla produkter summeras till en total ekvivalentmängd. Kostnaden för en produkt beräknas som total kostnad under perioden multiplicerat med produktens ekvivalentmängd dividerat med total ekvivalentmängd.

Vad ingår i Tillverkningsomkostnader?

Tillverkningsomkostnader (TO): Kan vara lokalkostnader, räntekostnader, energi och andra kostnader som kan vara svåra att fördela på tillverkade produkter direkt. Administrativa omkostnader (AO): Kostnader för bokföring och ledning, med mera. Den här typen av omkostnader uppstår i alla företag.

Relaterade inlägg: