Varför morfin vid hjärtinfarkt?

Innehållsförteckning

Varför morfin vid hjärtinfarkt?

Varför morfin vid hjärtinfarkt?

Behandlingar. Behandlingen syftar till att återupprätta blodflödet i de kranskärl som stängts av. Man vill dessutom avlägsna smärta och ångest, eftersom detta ytterligare förvärrar den drabbades tillstånd. Akut ges därför ofta morfin mot smärta och ångest samt syrgas för att öka blodets syremättnadsgrad.

Vad är Anteroseptal infarkt?

Anterior infarkt = framväggsinfarkt Förändringarna syns bäst i I, aVL, V1-V6. (V1-V3) Anterolateral infarkt. Förändringarna syns I, aVL, V4-V6. (V1-V6) Anteroseptal infarkt.

Vad kan st höjning ien specifik avledning bero på?

Faktorer som talar för att ST-höjningen är ischemisk Förekomst av reciproka ST-sänkningar talar mycket starkt för STEMI. Detta överensstämmer teoretiskt med vektorteorin eftersom höjning i en avledning bör registreras som sänkning i motstående avledning. Reciproka ST-sänkningar föreligger dock inte alltid.

Varför ST-sänkning?

Bättre diagnostik Hos män tyder en speciell förändring av EKG-kurvan, en så kallad ST-sänkning, på att de har syrebrist i hjärtmuskeln och är i riskzonen för hjärtsjukdom.

Vilka prover tar man vid hjärtinfarkt?

Diagnosen hjärtinfarkt ställs utifrån symptom, EKG och blodprov. Vid en hjärtinfarkt läcker hjärtmuskeln ut proteiner, bland annat så kallade troponiner, som kan spåras i blodet. En ultraljudsundersökning kan bedöma storleken på infarkten och hur pumpförmågan i hjärtat har påverkats.

Vad innebär akut hjärtinfarkt?

Vid en akut hjärtinfarkt frisätts stresshormoner ut i blodbanan. Det leder till förhöjt blodtryck och snabbare hjärtrytm. Det här stressar hjärtat ytterligare och ökar den skadliga syrebristen.

Vad är en ST-höjningsinfarkt?

En ST-höjningsinfarkt (ST elevation myocardial infarction, STEMI) är en hjärtinfarkt där ett kranskärl täpps till fullständigt.

Vad är typ 2 infarkt?

Typ 1: Akut koronart syndrom. Hjärtinfarkt orsakad av ischemi genom trombosbildning i kranskärl på grund av plackerosion eller -ruptur. Typ 2: Hjärtinfarkt orsakad av imbalans mellan syre-/blodtillförsel till myokardiet och behov. Minskad tillförsel kan bero på kärlspasm, hypotension, hypoxi, anemi mm.

Vilka prover och undersökningar görs vid hjärtinfarkt?

Du får oftast genomgå flera olika undersökningar för att ta reda på om du har en hjärtinfarkt och hur stor den i så fall är.

  • EKG. Ett EKG kan visa om hjärtat har påverkats av syrebrist om du har bröstsmärtor som kan bero på en hjärtinfarkt. ...
  • Blodprover. ...
  • Andra undersökningar.

Vad är det viktigaste att observera vid en hjärtinfarkt?

Ofta föreligger utstrålning mot hals, käke, axlar eller armar. Utstrålning mot vänster överarm är vanligast, men ibland strålar det även ut i höger arm. Vegetativa symtom föreligger ofta, t ex kallsvettning, illamående, ångest, andfåddhet, matthet, svaghet och svimning. Ibland ses lungödem.

Relaterade inlägg: