Vad behövs för marklov?

Innehållsförteckning

Vad behövs för marklov?

Vad behövs för marklov?

Det framgår i så fall av områdesbestämmelserna. Du behöver bara marklov för att schakta, fylla ut, fälla träd och plantera skog inom ett område som är avsett för bebyggelse, eller som ligger i närheten av en befintlig eller planerad anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde.

När behövs marklov Nacka?

Stora delar av Nacka kommun har en detaljplan. Det betyder att det finns bestämmelser som reglerar vad du får göra på din fastighet. I detaljplanen framgår det bland annat om du behöver marklov för att få fälla vissa träd på tomten. Du kan själv hämta gällande detaljplaner från Nackas webbkarta.

Får man schakta utan bygglov?

Inom detaljplanerat område behöver du söka marklov om du vill ändra nivån på en tomt, genom att fylla upp eller schakta ur mer än 0,5 meter. ... Utanför område med detaljplan behöver du inte marklov om det inte är reglerat i områdesbestämmelser. Däremot kan du behöva andra tillstånd för att göra markförändringar.

Hur mycket får jag höja min tomt?

Utan marklov brukar man få höja ca 0,5 m från ursprungliga marknivån, men det kan variera från kommun till kommun. Men har man sökt marklov så är det ju den beviljade höjden som gäller.

Vad krävs för rivningslov?

Om du vill riva en byggnad eller delar av en byggnad inom ett område med detaljplan behöver du ansöka om rivningslov. Rivningslov behövs även utanför planlagt område om det finns bestämmelser om detta i kommunens områdesbestämmelser. Om det inte finns några områdesbestämmelser behöver du endast gör en anmälan.

Vad består en detaljplan av?

En detaljplan består alltid av en plankarta och planbeskrivning. Det är plankartan som reglerar markanvändningen och bebyggelsen. Planbeskrivningen är till för att förklara bakgrund, bestämmelser och genomförande samt konsekvenser av genomförande av detaljplanen.

Vad får man göra på en tomt utan bygglov?

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i närheten av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden.

Får man börja gräva innan Startbesked?

Ett bygglov, rivningslov, marklov eller anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan kommunen har gett ett startbesked (beslut).

Får man asfaltera utan bygglov?

Krävs det marklov om jag ska asfaltera? Det krävs bygglov om du anlägger en ny parkeringsplats. Skall du endast asfaltera så kan det krävas marklov för att du påverkar markens genomsläpplighet.

Hur fort får man bygglov?

Ett bygglov är ett tillstånd du ansöker om när du ska bygga nytt, bygga om, bygga ut eller förändra en byggnad. ... Anledningen till att du måste söka om bygglov är för att kommunen har monopol på planverksamheten, det vill säga hur mark- och vattenområden får användas.

Relaterade inlägg: