Vad är orsaken till överfiske?

Innehållsförteckning

Vad är orsaken till överfiske?

Vad är orsaken till överfiske?

Ett bestånd blir överfiskat när för många fiskar tas upp och det finns för få individer kvar att föröka sig och därmed för att bibehålla antalet fiskar. Under tidigt 90-tal var överfiske en stor utmaning och 1992 inträffade en förödande kollaps av torskbeståndet utanför Canadas kust.

Vilka drabbas av överfiske?

De fiskarter som är särskilt drabbade av överfiske är de som har långsam tillväxt och låg produktivitet, ofta rovfiskar. Men ett hårt fiske ger effekter i hela ekosystemet, inte bara på just de arter som fiskas.

Hur kan vi minska överfisket?

Överfisket måste stoppas, både genom att reglera hur mycket som får fiskas och hur fiskarna fångas. När data över fiskbestånd saknas bör försiktighetsprincipen alltid tillämpas. Destruktiva fiskemetoder, som bottentrålning, måste regleras mycket hårdare än det görs i dag.

Hur löser man överfiske?

Det som krävs är att man inför överförbara äganderätter i fisket – kvoter. Med sådana ägarandelar av bestånden så skulle fiskerierna få ett egenintresse i att förvalta bestånden på ett hållbart sätt. Det här har prövats, bland annat i USA, och visat sig vara lyckat där.

Hur påverkas ekosystemet av överfiske?

Att överfiska vissa arter krymper inte bara populationen, det kan förändra hela ekosystemet så att fisken aldrig kan komma tillbaka, även om vi slutar fiska, det varnar forskare för. När vi tömmer ett område på en viss fisksort kan det påverka det övriga ekosystemet, ofta på sätt vi inte räknat med.

Hur påverkas människan av överfiske?

Det påverkar turism och kustbors livskvalitet negativt. Överfiske genererar därför mycket stora ekonomiska och estetiska förluster för människan, utöver den ekonomiska förlust kollapsen av det fiskade beståndet medför.

På vilka vis påverkas torsken av problemen i Östersjön?

Östersjötorsken lekte tidigare i tre olika områden i Egentliga Östersjön, men övergödningen av Östersjön har sedan länge orsakat syrebrist i två av dessa tre djupområden. Den utbredda bottendöden begränsar dessutom kraftigt torskens tillgång till mat i form av bottenlevande djur.

Hur fisket påverkar miljön?

Påverkan på klimatet Generellt är utsläppen från fiskebåtarna störst, medan transporterna från hamn till förädling och vidare till butik står för en mindre andel. Fisk från svaga bestånd orsakar större utsläpp av växthusgaser än fisk från starka bestånd, eftersom det tar längre tid att fånga samma mängd fisk.

Vad kan man göra för att minska övergödningen?

Jordbrukare kan bidra till att minska övergödningen genom att:

  • Upprätta gödselräkenskaper för att balansera gödslingen till grödans behov. ...
  • Vidta åtgärder för att minska växtnäringsläckaget till vattendrag – till exempel tvåstegsdiken, fånggrödor och kantzoner samt anlägga och sköta våtmarker.

Vad kan vi människor göra för att minska övergödningen?

Åtgärder inom jordbruket Läckage från jordbruksmark kan bidra till övergödning. För att begränsa påverkan har Sverige bland annat infört regler för hur stallgödsel får spridas och för hur stor del av åkermarken som ska vara täckt av gröda under höst och vinter. Läs mer om hur vi samverkar kring jordbruksfrågor.

Relaterade inlägg: