Vilka omvårdnadsåtgärder vidtas vid en bedömning av en Suicidnära patient?

Innehållsförteckning

Vilka omvårdnadsåtgärder vidtas vid en bedömning av en Suicidnära patient?

Vilka omvårdnadsåtgärder vidtas vid en bedömning av en Suicidnära patient?

Uppmärksamma alla som söker för psykiatriska symtom genom noggrann anamnes. Använd gärna någon skattningsskala som stöd i bedömningen. Både unga, medelålders och äldre med psykiska symtom innebär ökad risk även vid lindriga symtom och kräver en fördjupad anamnes och tät kontakt mellan behandlare och patient.

Vad finns det för rutiner för att förebygga suicidförsök?

Det går att förebygga suicid, självmord, genom att begränsa tillgången till medel och metoder för suicid, behandla depression, följa upp patienter som gjort ett självmordsförsök, samt förebygga självmordstankar och självmordsförsök genom skolbaserade insatser.

Vad innebär den så kallade suicidala processen?

Den suicidala processen beskriver utvecklingen från de första allvarliga suicidtankarna via eventuella suicidmeddelanden och suicidförsök till fullbordat suicid.

Vad är ett suicidförsök?

Ordet självmord och ordet suicid används synonymt. Suicid kommer av det latinska ordet suicidium och är sammansatt av sui som betyder själv och caedere som betyder döda. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tar cirka en miljon människor i världen sina liv varje år och tio gånger fler gör suicidförsök.

Vad ingår i Suicidriskbedömning?

Handläggning vid utredning

  • Gå igenom patientens aktuella situation och problematik.
  • Ställ frågor utifrån suicidstegen och se var patienten befinner sig.
  • Värdera riskfaktorer och skyddande faktorer.
  • Försök identifiera vad som utlöser suicidtankar hos patienten.
  • Komplettera med anamnes från närstående om möjligt.

Finns det något Skattningsinstrument för att upptäcka någons suicidrisk?

Det saknas vetenskapligt stöd för att något skattningsinstrument har tillräcklig tillförlitlighet för att användas för att förutsäga framtida suicid (80 % sensitivitet, 50 % specificitet). Instrument med hög sensitivitet kan dock fylla en funktion som pedagogiskt stöd för mindre erfarna kliniker.

Vad ska en undvika att prata om med en patient för att inte öka risken för suicid?

Samtalet bör inte enbart fokusera på skäl till att dö och patientens svårigheter. Det är också viktigt att fråga om patientens erfarenhet av att hantera liknande situationer och vad som tidigare har haft en skyddande effekt. Viktigt är också att hälso- och sjukvårdspersonalen inte argumenterar eller moraliserar.

Vilka skyddande faktorer finns det för suicid?

Skyddsfaktorer för suicid Faktorer som tycks kunna skydda mot självmord är bland annat att ha goda, stabila relationer och stödjande sociala nätverk. Det är också skyddande att ha en god självkänsla och tilltro till sig själv och till möjligheterna att kunna påverka och förändra den egna situationen.

Vad säger man när någon tagit sitt liv?

Våga fråga hur personen mår och ge dig tid att lyssna. Det är inte farligt att prata om självmord och det ökar inte risken för att personen ska ta sitt liv. Tvärtom kan ett sådant samtal förebygga självmord. Du kan också hjälpa personen att söka mer stöd på annat håll.

Hur många tar självmord?

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga personer, 15-24 år, och bland män 15-44 år. Ungefär 50-60 personer i åldrarna 10-19 tar sina liv varje år i Sverige, och nästan 200 slutenvårdas på sjukhus för självmordsförsök och självskador.

Relaterade inlägg: