Vem utför en Grundundersökning Bygg?

Innehållsförteckning

Vem utför en Grundundersökning Bygg?

Vem utför en Grundundersökning Bygg?

De som utför geotekniska undersökningar är privata firmor.

Vad är syftet med en Grundundersökning?

Syftet med geotekniska undersökningar är att fastställa jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Det gör man genom att bestämma egenskaperna hos jord och berg och genom att samla in annan relevant information om aktuellt utredningsområde.

Vad är en geoteknisk undersökning?

Geoteknisk borrning är något man gör främst för att undersöka hur den översta delen av marken ser ut. Vilken teknik man väljer beror på hur berget och jorden ser ut och vad man vill undersöka. För att kunna bygga säkert och ekonomiskt behöver man förstå hur marken man ska bygga på ser ut och beter sig.

Vad kostar en geoteknisk undersökning?

Kostnad geoteknisk markundersökning Priset för en geoteknisk markundersökning varierar med vilken metod du väljer, men om du ska ha en fullständig undersökning med analys av parametrar och förslag på grundläggning ligger kostnaden mellan 20 000-25 000 kronor.

Vem genomför en geoteknisk undersökning?

Tyréns har välutbildade fältgeotekniker som genomför olika former av geotekniska undersökningsmetoder beroende på aktuell geologi och vad som ska byggas.

Hur går undersökningsmetoden sondering till?

Syftet med metoden är att klargöra djup till berg, samt bergets relativa fasthet och sprickighet. Andra result från sonderingen är information om jorden eller bergets relativa fasthet samt sten och blockinnehåll i jord. Vid viktsondering pressas en skruvformad spets ner i jorden med belastning och vridning.

Vad är Slagsondering?

Hejar- och slagsondering är ett komplement och används för specifika ändamål t. ex. stoppslagning av pålar. Sonderingsmetoder anpassade för grövre jordar är mindre känsliga och är i första hand anpassade för att särskilja övergångar i jordprofilen.

Vad är Sticksondering?

Sticksondering för att fastställa torvdjupet. Någon form av sondering är nödvändig i varje projekt som involverar torv. Förstörande markundersökningar för att erhålla jordprover som används för att bestämma tjocklekar och egenskaper hos vägöverbyggnaden, undergrunden och torvlagren.

När krävs geoteknisk undersökning?

Vid detaljplanläggning är det vanligt att det krävs särskilda geotekniska undersökningar för att bedöma områdets lämplighet och eventuella nödvändiga skyddsåtgärder. Flera svenska myndigheter har producerat kartunderlag för bedömning av förutsättningar för ras, skred och erosion.

Vem gör Packningsprov?

Om du behöver gräva ut mer än 80 cm för att komma ner till fast mark kräver stadsbyggnadskontoret via den kvalitetsansvarige att du gör ett packningsprov när ”gropen” är återfylld.

Relaterade inlägg: