Finns lönegapet?

Innehållsförteckning

Finns lönegapet?

Finns lönegapet?

Kvinnors löner uppgår i genomsnitt till 90,2 procent av männens. Det betyder att det ojusterade lönegapet är 9,8 procent. Tar man hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, yrke, sektor och arbetstid minskar dock lönegapet till 4,4 procent.

Vad beror olika lön på?

Sakliga löneskillnader kan bero på skillnader när det gäller utbildning, yrkeserfarenhet, arbetstidens längd eller arbetets svårighetsgrad. Sådana finns när lönen sätts individuellt i enlighet med Visions kollektivavtal. Skillnader i vad någon har presterat kan förstås också vara rationella förklaringar.

Vad är osaklig löneskillnad?

Man kan alltså säga att osakliga löneskillnader är skillnader i lön som inte kan förklaras med hjälp av faktorer som är relevanta för de arbetsuppgifter man utför, den kompentens som krävs, hur väl man utför sitt arbete eller villkoren inom en konkurrerande arbetsmarknad.

Hur mycket tjänar kvinnor?

Kvinnor har som grupp lägre löner än män. År 2020 tjänade kvinnor i genomsnitt 90 procent av vad män tjänade. Löneskillnaden var alltså 10 procent. En del av löneskillnaden berodde på sådant som att kvinnor och män har olika yrken, jobbar i olika delar av arbetsmarknaden eller har olika utbildning.

Vad är anledning till lön skillnad mellan könen?

De viktigaste orsakerna till att kvinnor och män har olika löner är den starkt könssegregerade arbetsmarknaden som i sin tur är en följd av att kvinnor och män gör olika utbildningsval, att kvinnor och män har olika yrken och att männen är överrepresenterade på högre befattningar.

Finns lönediskriminering?

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering. Förbudet omfattar bland annat löner och andra anställningsvillkor. ... Om lönen sätts olika, trots att det inte finns saklig grund , innebär det en så kallad osaklig löneskillnad och i vissa fall även lönediskriminering .

Finns det löneskillnader?

Löneskillnader mellan kvinnor och män existerar i de flesta delar av arbetsmarknaden. Män har högre genomsnittliga medellöner än kvinnor och kvinnorna har även en mer hoptryckt lönebild än vad män har. Rålönegapet, d.v.s. skillnaden mellan mäns och kvinnors genomsnittliga heltidslöner per månad, var 12 procent 2013.

Vad är lönediskriminering?

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering. Förbudet omfattar bland annat löner och andra anställningsvillkor. Om lönen sätts olika, trots att det inte finns saklig grund , innebär det en så kallad osaklig löneskillnad och i vissa fall även lönediskriminering . ...

Vad betyder löneskillnad?

Det ojusterade lönegapet är den totala genomsnittliga löneskillnaden mellan män och kvinnor, och påverkas till stor del av att kvinnor och män ofta gör olika yrkes- och livsstilsval, får olika befattningar, har olika utbildning och arbetstid och uppvisar olika personlighetsdrag och intressen.

Får kvinnor mindre lön för samma jobb?

Lönegapet mellan kvinnor och män skiftar ganska mycket beroende på yrke och bransch. Inom LO-yrken i privata sektorn tjänar kvinnorna 90,3 procent av vad männen gör. ... Kvinnornas andel av männens löner är 97,6 procent i kommunerna, 83,7 procent inom staten och bara 81,2 procent i regionerna.

Relaterade inlägg: