Vilka skillnader finns mellan en god man och en förvaltare?

Innehållsförteckning

Vilka skillnader finns mellan en god man och en förvaltare?

Vilka skillnader finns mellan en god man och en förvaltare?

Att ha en god man är som huvudregel en frivillig åtgärd som kräver att personen själv går med på det. Att utse förvaltare är en tvångsåtgärd som kan användas mot en persons vilja när tingsrätten anser att hen inte kan ta hand om sig själv eller sina tillgångar.

Vad är den mest väsentliga skillnaden mellan ett förvaltarskap och ett godmanskap?

Den avgörande skillnaden är att en god man är ett biträde åt huvudmannen som har kvar sin rättshandlingsförmåga. En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan inhämtande av dennes samtycke.

Vad gör en god man LSS?

en god man har att sörja för huvudmannens person och någon annan är förordnad som god man med uppgift att förvalta huvudmannens egendom. beviljats assistansersättning respektive ekonomiskt stöd till skäliga kost- nader för personlig assistans i praktiken tillförsäkras goda levnadsvillkor genom insatsen.

Är överförmyndare och god man samma sak?

Det är tingsrätten som fattar beslut om att anordna godmanskap och utse en god man för dig. I staden finns också en så kallad överförmyndare, vars uppgift är att kontrollera att den gode mannen sköter sitt uppdrag på rätt sätt. Överförmyndaren kan dessutom på egen hand fatta beslut om byte av god man.

Vad är en god man inom vården?

En god man eller en förvaltare hanterar ekonomiska och juridiska ärenden åt en medmänniska som inte klarar av att göra det själv. Sedan har anhöriga fått en större behörighet att utan fullmakt sköta frågor som rör den dagliga livsföringen. Godmanskap ska endast anordnas om det inte finns enklare åtgärder.

Relaterade inlägg: