Vilka attityder finns till den språkliga variationen du valt?

Vilka attityder finns till den språkliga variationen du valt?

Vilka attityder finns till den språkliga variationen du valt?

Attityder mot ett visst språk är ofta kopplat till attityder till den grupp som talar språket, men långt ifrån alltid skriver Einarsson (2009). Bijvoet (2013:126) trycker även på att attityder inte är något vi föds med utan att det är något inlärt.

Hur kan olika typer av språklig variation bidra till att skapa samhörighet och avstånd mellan människor?

Människor är sociala varelser och för att skapa gemenskap i den sociala gruppen använder vi språket. Denna anpassning av språket för att gynna gruppen kallas för sociolekt. Sociolekt är alltså ett exempel på språkliga variation som utmärker en social grupp.

Hur språklig variation hänger samman med talare?

Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation. Eleven kan ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. ... Eleven kan ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.

Varför talar vi kronolekt?

En term, kronolekt, finns redan, som alltså är ett slags tidsmässig motsvarighet till dialekt – olika generationer talar olika kronolekter. ... Det är en helt naturlig följd av att man i en generation har mycket mer kontakt inom denna än med andra generationer.

Vilka attityder finns gällande brytning dialekter och Ungdomsspråk?

Det finns idag en rådande uppfattning bland attitydforskare att attityder till olika språk som brytningar och dialekter inte är en attityd till själva språket i sig, utan det visar mer vilken syn vi har till talaren som har brytningen eller dialekten (Appel & Muysken 1987:16; Giles et al.

Vilka attityder finns till Sociolekter?

Attityderna till sociolekter skiljer sig mellan olika människor. Traditionellt har medelklassociolekten haft en högre status, och arbetarklassen en lägre. Detta beror på deras ställning och status i samhället. Däremot finns det många arbetare som känner det motsatta.

Hur kan dialekter skapa avstånd mellan människor?

Genom att en grupp talar på ett liknande sätt markerar de tillhörighet och via det tar de avstånd från andra grupper. Exempelvis ungdomar talar "ungdomsspråk" för att både markera att de är en grupp ungdomar som hör samman och markera avstånd till vuxna och deras sätt att använda språket.

Hur språk i olika situationer kan ha olika status?

Utifrån grundskoleförordningen, kan man se att olika språk har olika status både när det gäller tvåspråkig undervisning och modersmålsundervisning. Minoritetsspråk har flera rättigheter än invandrarspråken. Finska språket har det bäst ställt när de gäller den tvåspråkiga undervisningen inom den kommunala skolan.

Hur språket kan variera?

Det finns många olika varianter av det svenska språket. Hur du väljer att använda ditt språk påverkas av många olika saker; bland annat av var du är uppväxt, din sociala ställning och din ålder. När man forskar inom området sociologi generaliserar man hur olika gruppers språk skiljer sig åt. ...

Hur Språkvariation hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön?

Språket varierar på olika sätt , det beror på exempelvis vilken social bakgrund och kulturell tillhörighet som påverkar människors sätt att tala och skriva. Vilken variation av svenska, som man talar påverkas av vilket geografiskt område man kommer ifrån eller bor i.

Relaterade inlägg: