Vad betyder det att tolken är Tvåpartisk?

Innehållsförteckning

Vad betyder det att tolken är Tvåpartisk?

Vad betyder det att tolken är Tvåpartisk?

Tolken gör det möjligt för poliser, sjuksköterskor, läkare, domare och andra fackpersoner att genomföra samtal där det finns språkbarriärer. ... Författaren utgår från tolkens yrkesetik som fastslår att bägge parter i samtalet har likvärdiga krav på tolkens kompetens. Tolken är på så sätt tvåpartisk.

Vad är tolkens roll?

Tolkens uppgift är att möjliggöra samtal mellan parter som inte talar samma språk. Tolken ska följa God tolksed. Vad som anses vara god tolksed finns beskrivet i en skrift som Kammarkollegiet tagit fram för auktoriserade tolkar. Här regleras bland annat tolkens uppgift, jäv, tystnadsplikt och vittnesplikt.

Vad menas med generell Tolked?

Enligt 5 kap. 7 § rättegångsbalken ska den som utses till tolk vid rättegång avlägga ed att ”efter bästa förstånd” fullgöra uppdraget som tolk. En tolk kan avlägga ed som avser framtida uppdrag vid domstolen som tolk vid rättegång, s.k. generell tolked.

Relaterade inlägg: