Vad görs vid en OVK?

Innehållsförteckning

Vad görs vid en OVK?

Vad görs vid en OVK?

Vid varje OVK ska det kontrolleras att: ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden. instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga. ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vad händer vid ej godkänd OVK?

Det är kommunens byggnadsnämnd som har ansvar för att lagen följs och kan förelägga byggnadens ägare att genomföra OVK och åtgärda brister. Är bristerna stora eller föreläggande inte följs kan byggnadens ägare även bli ålagd vite.

Vem får utföra OVK besiktning?

Besiktningsmän med behörighet N får endast utföra OVK-besiktningar med S-, F- och FX-ventilation samt i en- och tvåbostadshus med FT- eller FTX-ventilation. Besiktningsmän med behörighet K får utföra OVK i byggnader med alla slags ventilationssystem.

Hur lång tid tar en OVK?

OVK-besiktningen tar cirka 15 minuter per lägenhet generellt, men det kan både gå snabbare och ta längre tid beroende på hur stor lägenheten är, vilken typ av ventilationssystem det är och vilka fel som upptäcks.

Hur ofta ska man göra en OVK?

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning).

Vad bör en Funktionskontrollant tänka på vid återkommande OVK-besiktning?

Vad ska kontrolleras vid återkommande besiktning Funktionskontrollanten ska också undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Måste OVK vara godkänd?

Plan- och bygglagen kräver att fastighetsägaren kontrollerar att ventilationen fungerar. En behörig funktionskontrollant ska kontrollera att ventilationen i byggnaden uppfyller de krav som gällde när systemet byggdes. Godkänd OVK behöver alltså inte betyda att ventilationen uppfyller de regler som gäller i dag.

Vad krävs för att få utföra OVK?

OVK ska utföras av en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett certifieringsorgan som är ackrediterat för uppgiften.

Vem ansvarar för OVK?

Kommunen ansvarar för kontroll och tillsyn: Det är kommunen som ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter gällande OVK-besiktning. Om byggnadens ägare inte genomför OVK – eller undlåter att åtgärda brister som dokumenterats vid en besiktning – kan kommunen förelägga ägaren att göra detta.

Relaterade inlägg: