När ska extra bolagsstämma hållas?

Innehållsförteckning

När ska extra bolagsstämma hållas?

När ska extra bolagsstämma hållas?

Kallelsen till extra bolagsstämma ska utfärdas inom två veckor från det att begäran kom in till bolaget. Stämmokallelsen ska skickas tidigast två månader och senast två veckor före stämman per post till varje aktieägare, om inte annat fastställs i bolagsordningen.

Vad beslutar en bolagsstämma?

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och hålls av ägarna till bolaget. En gång per år hålls årsstämman där aktieägarna beslutar i de viktigaste frågorna. Hit hör val av styrelse och revisor, beslut om hur bolagets vinst eller förlust ska disponeras samt om styrelsen beviljas ansvarsfrihet eller inte.

Vart ska bolagets årsstämma hållas?

En bolagsstämma i ett aktiebolag skall äga rum i den ort där styrelsen i aktiebolaget har sitt säte. I särskilda fall kan bolagsstämman hållas på en annan ort än den där styrelsen har sitt säte. Dessa fall skall vara extraordinära.

När kan man ta extra utdelning?

Hur mycket extra utdelning kan beslutas om enligt beloppsspärren? Vid extra utdelning får du endast dela ut högst det som återstår av det fria egna kapitalet enligt den senast fastställda årsredovisningen. Har du beslutat om utdelning vid fler extrastämmor minskas det kvarvarande utdelningsbara beloppet var gång.

När ska kallelse till årsmöte skickas?

Vanligtvis ska kallelse och årsmöteshandlingar vara medlemmarna tillhanda minst två veckor före utsatt årsmöte. Kallelsen kan ske antingen genom en tidningsannons som når merparten av medlemmarna eller genom post till samtliga medlemmar.

Vilka ska vara med på bolagsstämma?

De här får alltid närvara på bolagsstämman:

  • aktieägare som på dagen för bolagsstämman är inskrivna i aktieboken.
  • styrelseledamöter.
  • eventuell verkställande direktör.
  • eventuell revisor.
  • eventuella arbetstagarrepresentanter.

Vem får närvara på bolagsstämma?

De här får alltid närvara på bolagsstämman: aktieägare som på dagen för bolagsstämman är inskrivna i aktieboken. styrelseledamöter. eventuell verkställande direktör.

Relaterade inlägg: