Vad är Vägöverbyggnad?

Innehållsförteckning

Vad är Vägöverbyggnad?

Vad är Vägöverbyggnad?

De tre huvuduppgifter som en vägöverbyggnad har i en vägkropp är att (Agardh & Parhamifar, 2014): Transportera bort vatten från både vägbanan (ytan) och vägkroppen för att inte utsättas för nedsatt bärighet. Erbjuda en jämn yta i längd och tvärled.

Vilka tre typer av material används vanligen som slitlager vid en vägbyggnation?

I Trafikverkets TRVK Väg anges tre olika typer av överbyggnader med slitlager av bitumenbundet material. Dessa tre överbyggnadstyper betecknas GBÖ, BBÖ och CBÖ och beskrivs närmare nedan.

Vad är vägkroppen?

I skärning är vägkroppen den del av vägen som ligger ovanför ett plan genom dikenas botten. Jfr bindlager, bärlager, förstärkningslager, isoleringslager, överbyggnad.

Vad är förstärkningslager?

Om det krävs överbyggnader med större tjocklekar används förstärkningslager. Materialet i det kan vara i 0/64 eller grövre. Förutom grövre fraktioner är kraven ungefär detsamma som på ett bärlager. Det är viktigt att kornstorlekskurvan har ett jämnt förlopp, men fler brister kan accepteras än för bär- och slitlager.

Vad menas med en vägbank?

Vid vägbankar kallas de utfyllda massorna för underbyggnad. Terrassytans lutning är viktig för att vatten som tränger ner ska rinna åt sidorna och inte underminera vägen. Terrassen måste packas noga med en vält, så att det inte senare blir sättningar i vägbanan.

Vilka olika lager innehåller en överbyggnad?

Överbyggnaden (gruslagret) består ofta av flera lager: Förstärkningslager, bärlager och slitlager (själva körbanan). På skogsbilvägar används oftast ett kombinerat bär och slitlager. Läs mer.

Vilken uppbyggnad kan en väg ha?

Vägens olika lager kan delas in i underbyggnad (undergrund och terrass) och överbyggnad (gruslagret).

Vad är Bitumenbundna lager?

Bitumenbundet lager Lager bestående av ballast och bituminöst bindemedel. Bituminöst bindemedel Bindemedel som är baserat på bitumen. Chipsten Ballast av ensartad storlek avsedd för invältning i gjutasfaltmassa.

Vad menas med en Vägskärning?

Terrass (väg)[redigera | redigera wikitext] Terrassytan bildar gräns mellan vägkroppens överbyggnad och dess underlag. I skärning (högpunkter som grävs igenom) kallas marken under terrassytan för undergrund. ... Terrassytans lutning är viktig för att vatten som tränger ner ska rinna åt sidorna och inte underminera vägen.

Vad menas med terrassering?

Terrass är den markyta som en väg byggs på. Med terrassering menas att schakta jord och berg i skärningar, transportera dessa massor till utfyllnad av vägbankar, packa fyllningarna till en bärig terrassyta samt anordna vägtrummor, diken och andra delar av vägens avvattningssystem.

Relaterade inlägg: