Vad gör bekämpningsmedel mot miljön?

Innehållsförteckning

Vad gör bekämpningsmedel mot miljön?

Vad gör bekämpningsmedel mot miljön?

Kemiska bekämpningsmedel används i jordbruket för att skydda grödan mot ogräs, skadeinsekter eller svampsjukdomar som ofta begränsar skörden av grödorna. Samtidigt finns en risk att bekämpningsmedlen sprids till mark, vatten och luft och skadar andra organismer än de man vill bekämpa.

Vad använder man bekämpningsmedel till?

Bekämpningsmedel som används för att skydda växter mot exempelvis skadedjur, ogräs och svampsjukdomar kallas växtskyddsmedel. Om bekämpningsmedel används i andra syften, som för desinfektion, träskydd, och mot skadedjur i exempelvis stallar, kök och lagerlokaler, kallas de biocider.

Varför ska man inte använda bekämpningsmedel?

Exponering för vissa bekämpningsmedel kan störa nervsystemets utveckling och funktion och orsaka en mängd andra hälsoproblem som cancer, hormonstörningar, problem med fortplantningen, astma och allergier. Även låga doser kan vara skadliga för hälsan.

Vilka bekämpningsmedel används i jordbruk?

De kemiska bekämpningsmedel som används för växt- skydd i jordbruket delas in i tre huvudgrupper: ogräsmedel (herbicider), svampmedel(fungicider) och insektsmedel(in- sekticider).

Vad är fördelar med bekämpningsmedel?

Det finns många fördelar med bekämpningsmedel, men också nackdelar. Fördelarna är att kemiska bekämpningsmedel innebär en högre och jämnare avkastning, i många fall ökar också kvaliteten på skörden. En ytterligare fördel är att det går att ersätta mekanisk ogräsbekämpning vilket spar energi och pengar.

Relaterade inlägg: