Vad är ett straff enligt BrB?

Innehållsförteckning

Vad är ett straff enligt BrB?

Vad är ett straff enligt BrB?

3 § Med påföljd för brott förstås i denna balk straffen böter och fängelse samt villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård. Lag (1988:942). 4 § Om användningen av straffen gäller vad i bestämmelserna om de särskilda brotten är stadgat samt vad därutöver är särskilt föreskrivet.

Vilka fyra grupper av brott delas BrB s Brottskatalog in i?

Den första avdelningen innehåller allmänna bestämmelser. Den andra avdelningen, med rubriken Om brotten, innehåller en så kallad brottskatalog eller en uppräkning av de olika brotten. De olika brotten brukar i sin tur uppdelas på brott mot person, förmögenhetsbrott samt brott mot staten och allmänheten.

Kan du bli dömd och få ett straff påföljd för någonting som inte står i lagboken?

Krav på dubbel straffbarhet Det får inte dömas till påföljd som är strängare än det svåraste straff som är föreskrivet för brottet enligt lagen på gärningsorten. g) 8 § lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner.

Vilka fyra olika kategorier delas brottsrubriceringar in i?

Brott kan benämnas som ringa brott, brott av normalgraden och grovt brott. Se vidare alfabetisk lista över brott enligt svensk lagstiftning.

Vad krävs för att man ska dömas för mord?

Av 3 kap. 1 § brottsbalken (1962:700) framgår att den som berövar annan livet kan dömas för mord. I den tidigare gällande strafflagen skilde man mellan att döda någon med berått mod och av hastigt mod. I det förstnämnda fallet dömdes vanligen för mord, medan dödande i hastigt mod vanligen betecknades som dråp.

Relaterade inlägg: