Vad finns i ett hem som kan vara betydelsefullt för brukaren?

Innehållsförteckning

Vad finns i ett hem som kan vara betydelsefullt för brukaren?

Vad finns i ett hem som kan vara betydelsefullt för brukaren?

Brukaren skall känna att vi kan leva oss in i vad de upplever i sin beroendeställning med respekt och vara lyhörda inför behov och önskemål. Som brukare skall man kunna vara säker på att bemötas med en positiv attityd och med en naturlig inställning till de problem som ålder eller funktionshinder kan innebära.

Vad menas med att arbeta för brukarens självbestämmande?

Det innebär att man hjälper brukaren att hjälpa sig själv (Ibid.). Enligt Brysén och Hyden (2000) kallas det för empowerment då någon tar makten över sitt eget liv och rätten att själv få bestämma.

Vad är en brukare för något?

Kärnan i begreppet ligger i den allmänna definitionen 'person som tar något i bruk'. När brukare började användas inom den offentliga sektorn fanns en önskan att tydliggöra en sorts delaktighet och medansvar i aktiviteten att ta insatser, främst sociala insatser, ”i bruk”. Detta ansågs ordet brukare signalera.

Vad ska man tänka på när man jobbar inom LSS?

Förmågor som kan vara bra att ha Gott omdöme - Man måste vara ansvarsfull och lyhörd. Ha förmåga att sporra den enskilde att klara olika uppgifter själv utan att kränka. Kunna ge rätt stöd som gagnar den enskilde. Empatisk förmåga - Förmåga att sätta sig in i andra människors situation.

Hur är man en bra assistent?

Förståelse och en positiv attityd Därför bör brukaren försöka hitta personlig assistent som har en positiv attityd som gör att brukaren upplever att den personliga assistenten värdesätter sitt arbete och inte bara arbetar av tiden. Att vara glad och trevlig smittar ofta av sig till brukaren som blir mer avslappnad.

Relaterade inlägg: