Vilken är den huvudsakliga effekten av ACE-hämmare?

Innehållsförteckning

Vilken är den huvudsakliga effekten av ACE-hämmare?

Vilken är den huvudsakliga effekten av ACE-hämmare?

ACE-hämmare minskar aktiviteten i renin-angiotensin-aldosteronsystemet samt ökar halten av kärlvidgande bradykinin. De har extensiv dokumentation för sin skyddande effekt mot kardiovaskulär sjukdom vid hypertoni och kan med fördel kombineras med tiaziddiuretikum och kalciumantagonist.

Vad är Kärlsammandragande?

Angiotensin II har en starkt kärlsammandragande (vasokonstriktiv) effekt vilket höjer den perifera resistensen för blodet och därmed ökar blodtrycket. ACE-hämmare motverkar bildningen av angiotensin II, vilket sänker blodtrycket. Ett exempel på ACE-hämmare är enalapril, ett annat kaptopril.

När ges ACE-hämmare?

ACE-hämmare används mot hjärtsvikt. De används även vid exempelvis högt blodtryck.

Vilken är den bästa blodtrycksmedicin?

ACE-hämmare eller angiotensinreceptorantagonister (ARB), kalciumantagonister och tiaziddiuretika är baspreparaten vid hypertonibehandling. Om ett reglerat blodtryck inte nås med en kombination av dessa (ACE-hämmare och ARB ska inte kombineras) så är spironolakton ofta det mest effektiva alternativet att lägga till.

Är enalapril vätskedrivande?

Enalapril tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensinkonverterande enzymhämmare (ACE- hämmare) och sänker blodtrycket genom att vidga blodkärlen. Hydroklortiazid tillhör en grupp läkemedel som kallas diuretika (vätskedrivande) och sänker blodtrycket genom att öka urinmängden.

Vad är malign hypertoni?

Malign hypertoni är en svår form av primär men vanligen sekundär hypertoni. Patienterna har definitionsmässigt ögonbottenförändringar (fundus hypertonikus 3-4) och/eller njurengagemang (fibrinoid nekros).

Vad innehåller losartan?

Vad produkten är och vad den används för Losartan tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin II -receptorantagonister. Angiotensin II är ett kroppseget ämne som binder sig till receptorer i blodkärlen och får dessa att dras samman. Detta leder till att blodtrycket stiger.

Hur medicinerar man hjärtsvikt?

Det finns mycket bra behandling vid hjärtsvikt. Basen är läkemedelsbehandling. I de flesta fall behövs såväl betablockerare såsom ACE-hämmare och aldosteronantagonister för att få hjärtat att återhämta sig och därefter förhindra att hjärtsvikten försämras. I många fall behövs vattendrivande läkemedel.

När ska man ta blodtrycksmedicin morgon eller kväll?

Blodtrycksmätningar som du gör hemma är det pålitligaste sättet att få fram din rätta blodtrycksnivå. Mät blodtrycket innan du tar medicinerna på morgonen kl. 6–9 och på kvällen kl. 18–21.

Relaterade inlägg: