Är Stora Alvaret?

Innehållsförteckning

Är Stora Alvaret?

Är Stora Alvaret?

ETT VÄRLDSARV Stora Alvaret är med sina 26 000 hektar ett av världens största alvar. Under tusentals år har Stora alvaret fungerat som byarnas gemensamma betesmark och vedförråd. ... Under järnålder liksom under 1800-talet var alvaret hårt utnyttjat. Idag är Stora Alvaret en del av världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.

Vad är ett alvar?

Alvar är en landskapstyp som består av ett tunt lager växtlighet på kalkstensberggrund och som inte lämpar sig för åkerbruk. Ordet hade denna betydelse redan i fornsvenskan, och i dag används det svenska ordet som vetenskaplig beteckning för denna landskapstyp även internationellt.

Har ett alvar?

Alvar förekommer på några få ställen i världen på flacka hällmarker på kalkbergrund och kännetecknas av att de saknar eller har ett mycket tunt jordtäcke, växlande tillgång på vatten, ett hårt klimat och ett säreget växt- och djurliv.

Hur ser det ut på Stora Alvaret?

Alvaret utmärks av att det i huvudsak utgörs av trädlös hedmark där berggrunden, bestående av ordovicisk kalksten, ofta går i dagen eller är täckt endast med ett tunt jordlager. Området har en speciell flora med en mängd arter som är unika för området, speciellt orkidéer under försommaren.

Relaterade inlägg: