Vilka möjligheter har brukaren patienten att framföra klagomål?

Innehållsförteckning

Vilka möjligheter har brukaren patienten att framföra klagomål?

Vilka möjligheter har brukaren patienten att framföra klagomål?

Patientnämnden är ett stöd för patienten Patientnämnden har tystnadsplikt och kan hjälpa patient eller närstående att föra fram klagomål och synpunkter till verksamheten, samt se till att svar ges. Patientnämnden kan också ge råd och stöd när det gäller ersättning för skada som uppkommit i samband med vård.

Vart kan patienten vända sig med klagomål?

Lämna synpunkter eller klagomål

  • Kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård eller behandling.
  • Du kan också kontakta patientnämnden i din region.
  • Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, men först ska du ha kontaktat verksamheten där du fick vård eller patientnämnden.

Vart kan patienten vända sig om de upplever att de fått ett dåligt bemötande inom tandvården eller om patienten känner sig dåligt behandlad pga ålder etnisk tillhörighet?

Diskrimineringsombudsmannen. Vissa patienter upplever negativ särbehandling. Om du misstänker att det beror på kön, könsidentitet, könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning, kan du anmäla detta till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Får ingen hjälp av sjukvården?

Kontakta den mottagning där du fick vård eller behandling. Kontakta patientnämnden i din region. Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Vad är patientnämndens ansvar gentemot Inspektionen för vård och omsorg IVO?

Vårdgivaren är skyldig att bistå patientnämnden i den utsträckning det behövs för att hjälpa enskilda patienter att få klagomål besvarade av vårdgivaren. ... IVO ska även utreda händelser i vården som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat eller hotat patientens självbestämmande, integritet eller rättliga ställning.

Får ingen hjälp av vården?

Kontakta den mottagning där du fick vård eller behandling. Kontakta patientnämnden i din region. Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Relaterade inlägg: