Varför görs en revision?

Innehållsförteckning

Varför görs en revision?

Varför görs en revision?

En revision innebär att företagets bokföring, bokslut, årsredovisning samt företagsledningens förvaltning granskas av bolagets revisorer. ... Syftet med revisionen är att tillgodose externa intressenter som ägare och fordringsägare som har intresse av att företaget följer lagar och förordningar på ett korrekt sätt.

Hur gör man en revision?

Revisorn ska granska företagets bokföring och redovisning. En revision är en oberoende granskning som visar hur väl företagets rutiner fungerar, att alla intäkter och kostnader redovisas och att inget glömts bort. Revisorn ska också granska viktiga beslut som fattas i företaget.

Vad innebär revisionsplikt?

Av 5 § revisionslagen framgår att revisorn ska granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.

Hur går revisionsarbetet till?

Traditionell revision har en periodisk frekvens, arbetet sker tidsintensivt under specifika perioder och arbetsgången sker manuellt. När Page 8 2 revisionsarbetet väl är utfört sker rapporteringen som grundar sig på historiska data som är insamlad vid periodens slut.

Vad är revisionsföretag?

Vad är ett registrerat revisionsbolag? Ett registrerat revisionsbolag kan väljas till revisor, men det ska samtidigt finnas en huvudansvarig revisor för uppdraget. Ett registrerat revisionsbolag är underkastat Revisorsinspektionens tillsyn och är också skyldigt att till myndigheten betala årsavgift.

Vad är revisorns roll?

Revisorn granskar en verksamhets redovisning och förvaltning, det vill säga hur styrelsen förvaltar verksamheten de företräder. I sin granskning bedömer revisorn om den granskade finansiella informationen ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning – och om den följer de lagar som finns.

När behövs revisorsintyg?

Det behövs till exempel alltid ett intyg från en revisor när ett aktiebolag ska nyregistreras, men det finns även andra tillfällen när ett sådant behövs lämnas in, bland annat vid olika projektansökningar. Det är bolagsverket som ska ha revisorsintyget. ... Revisorn kan vara en faktisk eller en juridisk person.

Relaterade inlägg: