Vad kostar det att parkera MC i Stockholm?

Innehållsförteckning

Vad kostar det att parkera MC i Stockholm?

Vad kostar det att parkera MC i Stockholm?

Kostnaden för dig som bor i Stockholm och parkerar din motorcykel på gatan är: 550 kr per månad inom taxa 2 och t kr/månad inom taxa kr/månad inom taxa 5. OBServera att på parkeringsplatserna reserverade för MC samt moped kl 1 gäller inte boendeparkeringstillstånd, där måste besökstaxa erläggas.

Är det gratis att parkera MC i Stockholm?

Gratis parkering för motorcykel och moped klass 1 förlängs och gäller fram till 31 december 2021. Avgiften slopas på MC-platser och på boendeparkering för MC och moped klass 1. Förändringen görs för att skapa bättre framkomlighet i staden.

Måste mopedbilar betala parkering?

För mopedbilar gäller att de ska parkeras i parkeringsruta för bilar.

Vad gäller vid parkering av mc?

Parkeringsbestämmelser för motorcyklar och mopeder klass I är desamma som för bilar. Reglerna finns i Trafikförordningen som är gemensam för hela Sverige. Du får bland annat inte stanna eller parkera på gång- eller cykelbana, för nära ett övergångsställe eller en vägkorsning.

Får moped klass 1 stå på MC parkering?

För olika fordonsslag finns särskilt skyltade parkeringsplatser, så även för MC och moped klass I. Om det under vägmärket finns en tavla med en MC-symbol får bara tvåhjulig MC utan sidovagn och tvåhjulig moped klass I utan sidovagn parkera där.

Varför får du inte parkera på en gångfartsplats?

  • På en gågata eller i ett gångfarts- område får du endast parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser. Du får inte parkera på en huvudled. Du får inte parkera bredvid ett annat 4-hjuligt fordon som har stannat eller parkerat längs en väg. Du får inte heller parkera bredvid till exempel en container som står på en väg.

När får du stanna eller parkera ett fordon?

  • Du får inte stanna eller parkera på en motorväg eller motortrafikled. Ett fordon får inte stannas eller parkeras: på eller inom ett avstånd av tio meter före en cykelpassage eller en cykelöverfart, på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller gångbana, 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

När får du stanna och parkera på körbanan?

  • Du får inte stanna eller parkera på ett övergångsställe eller närmare än 10 meter före ett övergångsställe. Du får inte stanna eller parkera i en vägkorsning eller närmare än 10 meter från den korsande körbanans närmaste ytterkant.

Relaterade inlägg: