Vad är Skolverket för något?

Innehållsförteckning

Vad är Skolverket för något?

Vad är Skolverket för något?

Skolverket, formellt Statens skolverk, är svensk central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket bildades 1991 och ersatte Skolöverstyrelsen (SÖ).

Vem bestämmer över rektorn?

Kommunen är huvudman för kommunala skolor. För fristående skolor är skolans styrelse huvudman. Huvudmannen bestämmer hur skolan ska arbeta, ser till att skolan har de resurser som krävs och ska arbeta för att skolan ska bli bättre. Det är huvudmannen som ansvarar för att alla elever ska nå målen.

Vilket ansvar har en rektor?

Rektorn beslutar om hur förskolan eller skolan ska organiseras och fördelar resurser efter barnens eller elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn fattar även övriga beslut enligt skollagen och andra bestämmelser. Källor: 2 kapitlet 9–10 §§ skollagen.

Vad är syftet med skollagen?

Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Förordningar är ytterligare bestämmelser i skolfrågor från regeringen.

Vad arbetar Skolverket med?

Skolverket tar fram kunskapskrav i alla ämnen och tar fram nationella prov. Vi ansvarar också för statistiken på skolområdet och kartlägger hur den svenska skolan fungerar. När Sverige är med i internationella kunskapsmätningar är det Skolverket som sköter det.

Vad är Skolverket för hemsida?

Webbplatsen skolverket.se vänder sig i huvudsak till dig som arbetar med och i skolor, förskolor och inom vuxenutbildning.

Vem bestämmer skolpengen?

Den utgörs av ett grundbelopp till alla elever och ett tilläggsbelopp till de elever som har stort behov av stöd i skolan. Nivån på beloppet bestäms av kommunen så den kan skilja något runt om i landet. Skolpengen täcker personal, undervisning, material, lokaler, skolmåltider, särskilt stöd och skolskjuts.

Vem bestämmer om en elev ska gå om?

Det är bara rektorn som får besluta om det. Innan beslutet fattas ska eleven och elevens vårdnadshavare ha fått yttra sig. Rektorn kan också besluta att en elev får om en årskurs om elevens vårdnadshavare begär det.

Vad får en rektor göra?

Rektor på skolan ansvarar för kvaliteten och resultaten på skolan. Skolan ansvarar för att miljön är trygg, att det finns rutiner för att rapportera frånvaro och regler för hur man får bete sig på skolan. Rektor har också ansvar för att eleverna får det stöd de har rätt till för att nå målen.

Var anmäler man en rektor?

Skolan kan ni anmäla till Skolinspektionen och rektorn kan ni anmäla för tjänstefel till polismyndigheten genom att besöka en polisstation eller ringa 114 14.

Relaterade inlägg: