Vilka regler gäller för inspektioner av vårdavdelningar?

Innehållsförteckning

Vilka regler gäller för inspektioner av vårdavdelningar?

Vilka regler gäller för inspektioner av vårdavdelningar?

Vid inspektionen kontrollerar vi att du som arbetsgivare lever upp till arbetsmiljöreglerna....Under inspektion gäller bland annat att:

 • den i största möjliga mån genomförs utomhus,
 • antalet deltagare är så få som möjligt utöver inspektörerna, och att.
 • vi inte tar i hand när vi hälsar.

Vad skiljer en sanktionsavgift från ett vite?

Sanktionsavgift och böter – vad är skillnaden? En sanktionsavgift är en avgift, medan böter är ett straff man döms till i domstol. Att bryta mot en bestämmelse som är belagd med böter ses som en kriminell handling. Ett sådant arbetsmiljöärende hanteras därför av polis och går sedan vidare till åklagare och domstol.

Vem omfattas av arbetsmiljölagen?

Denna lag gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. I fråga om fartygsarbete gäller lagen även när svenska fartyg används till sjöfart utanför Sveriges sjöterritorium.

Vilka punkter ingår i en inspektion?

 • Vanliga arbetsmiljörisker vid byggnads- och anläggningsarbete. Fysiska arbetsmiljörisker. Organisatoriska och sociala arbetsmiljörisker. ...
 • Vanliga riskfyllda arbetsmoment vid byggnads- och anläggningsarbete. Arbete med brandrisk. Rivning. ...
 • Arbeten med särskild risk som kräver arbetsmiljöplan.

Vilka punkter ingår i en inspektion el?

Genom tillsyn identifierar vi om det finns brister i innehavarens hantering av elanläggningen. Det kan handla om en säkerhetsbrist i själva anläggningen eller att innehavarens sätt att arbeta med anläggningen inte håller måttet.

Kan den som tar bort skyddsanordningar dömas?

Du som arbetsgivare kan fortfarande dömas till böter om du lämnar oriktiga uppgifter, tar bort en skyddsanordning eller om du bryter mot din skyldighet att anmäla olycksfall och allvarliga tillbud till oss. Böter som påföljd finns även kvar för vissa bestämmelser om minderåriga.

Vilka är de förvaltningsrättsliga sanktioner?

Sanktionsavgift enligt svensk rätt

 • Byggsanktionsavgift. ...
 • Miljösanktionsavgift. ...
 • Sanktionsavgift enligt fiskelagen (1993:787) ...
 • Sanktionsavgift enligt produktsäkerhetslagen. ...
 • Sanktionsavgift påförd av Transportstyrelsen (SFS 2004:865) ...
 • Skattetillägg. ...
 • Överlastavgift. ...
 • Övrigt.

Relaterade inlägg: