Hur ofta byter man CVK?

Innehållsförteckning

Hur ofta byter man CVK?

Hur ofta byter man CVK?

I öppenvård/hemsjukvård kan omläggning av praktiska skäl utföras upp till var 7:e dag. Tunnelerad central venkateter (CVK) läggs enbart om tills den är fastläkt och suturerna tagits bort efter cirka fyra veckor [1,9].

Hur länge kan en Tunnelerad CVK sitta?

Steril inläggning och ett aseptiskt handhavande minskar risken för infektion [3]. Icke tunnelerad CVK bör endast användas upp till 3-4 veckor. Vid längre behov anläggs tunnelerad CVK eller venport. Mikroorganismer binds lätt till materialet i CVK och det fibrin som ofta täcker dess yta.

Vad gäller vid avlägsnandet av en CVK?

Tillvägagångssätt

  • Informera patienten.
  • Ta på engångs plastförkläde eller ren skyddsrock vid behov.
  • Sänk huvudändan.
  • Desinfektera händerna.
  • Ta på rena undersökningshandskar.
  • Ta bort förbandet, eventuella suturer, desinfektera huden runt insticksstället och låt lufttorka.

Hur ofta ska Trevägskranen bytas?

Förbandet byts i samband med att trevägskran/förlängningsslang och injektionsport byts. Detta görs var 3:e dygn i sluten vård och 1 gång per vecka i öppen vård. Förbandet ska också bytas om det inte längre fäster mot huden eller om blod/smuts finns under förbandet.

När ska byte av Trevägskranar och Injektionsventiler ske?

Om även den inre kranen används för injektioner, infusioner eller blodprovstagning ska den bytas enligt rutiner för byte av yttre trevägskran. Byte av injektionsventil Byte av injektionsventil sker enligt tillverkares rekommendationer.

Var sitter en CVK?

En central venkateter (CVK) är en kärlkateter där kateterspetsen ligger i en central ven, vanligtvis i vena cava superior. Det finns flera olika typer av CVK, avsedda för kort- eller långtidsbruk. En CVK kan ha en eller flera lumen.

Vem får avlägsna CVK?

Endast läkare eller sjuksköterska som är väl förtrogen med hur en CVK ska hanteras får handha eller avlägsna en CVK [1]. Varje enhet bör ha ett CVK-team med specifikt ansvar för att fortlöpande utvärdera rutiner och kompetens hos personalen. Detta minskar risken för infektionsrelaterade komplikationer [3,4].

Får sjuksköterskor avlägsna CVK?

Vissa tunnelerade katetrar måste avlägsnas med kirurgi, dessa har en kuff som i tunneleringsområdet växt fast i patientens vävnad. Prov tas eventuellt för odling på kateterspetsen enligt läkarindikation. Säkert handhavande vid borttagande av CVK. Sjuksköterskor som handhar CVK.

Relaterade inlägg: