Vad gör man när man argumenterar?

Innehållsförteckning

Vad gör man när man argumenterar?

Vad gör man när man argumenterar?

Argumentation / Tänk igenom

  1. Tänk igenom och disponera din text innan du börjar! ...
  2. Ha alltid en tydlig tes! ...
  3. Se till att argumenten har med tesen att göra! ...
  4. Underbygg dina argument! ...
  5. Använd bara de starkaste argumenten! ...
  6. Bemöt tänkbara starka motargument! ...
  7. Raljera inte över en meningsmotståndares brister!

På vilket sätt skriver man en argumenterande text?

Argumenterande texter är ofta uppbyggda på samma sätt: först presenterar man problemet och sin åsikt, skriver en inledning. Sedan presenterar man sina anledningar till att man har sin åsikt, sina argument. De bör vara minst 3 stycken, och utveckla dem.

Vad räknas som argument?

Argument är inom retorik en följd av påståenden i en argumentation som anförs som skäl för eller mot en tes. ... Om slutsatsen följer av premisserna är argumentationen giltig. En ogiltig argumentation kallas också ett felslut. En argumentation kan vara deduktivt eller induktivt.

Varför argumentation?

för att motivera (argumentera för) våra egna synsätt och uppfattningar. En del människor kan motivera sina egna synpunkter och visa vad som är ologiskt i andras synsätt, d.v.s. argumentera, bättre än andra. ... Debattörerna motiverar på olika sätt (utgående från fakta) varför just deras ståndpunkt är den bästa.

Hur gör man en avslutning på en argumenterande text?

Avsluta med ett pathos-argument för att väcka både välvilja och empati (medkänsla). Ingjut hopp om förbättring och sprid en känsla av positiv förändring. Gör en kort sammanfattning av dina argument, i synnerhet ditt ethos-argument eftersom det är ditt starkaste och avsluta med en vädjan till läsarens samvete.

Vad är värde argument?

Sakargument är argument som har sanningsvärde, alltså som är mer eller mindre sanna, som i det andra exemplet ovan. ... Värdeargument däremot har att göra med åhörarens åsikter i frågor som rör just åsikter eller värderingar, som i det första exemplet ovan.

Relaterade inlägg: