Vad gör en entreprenör inom bygg?

Innehållsförteckning

Vad gör en entreprenör inom bygg?

Vad gör en entreprenör inom bygg?

Entreprenör är en person eller ett företag som utför arbeten på entreprenad, till exempel ett byggföretag. Entreprenören ansvarar endast civilrättsligt för kvalitén på sitt utförande arbete genom de avtal som tecknas mellan byggherren och entreprenören.

Vad är byggherrens ansvar?

Byggherren har ett övergripande ansvar för att se till att arbetsmiljön i både byggskedet och bruksskedet blir bra. ... Till sin hjälp ska byggherren utse lämpliga byggarbetsmiljösamordnare, en för planeringen och projekteringen (Bas-P) och en för utförandet av arbetet (Bas-U).

Är byggherre och beställare samma sak?

Den som är uppdragsgivare enligt förfrågningsunderlag, beställning eller kontrakt för konsulter, entreprenörer, leverantörer och andra uppdragstagare. Byggherren är beställare. Även en entreprenör kan vara beställare, vanligtvis en generalentreprenör eller huvudentreprenör som upphandlar underentreprenader.

Varför finns byggföretag?

- Byggföretagen samlar seriösa företagare i bygg- och anläggningsbranschen. ​Våra medlemmar finns i alla storlekar och verkar över hela landet. ​Tillsammans bygger vi Sverige på schyssta grunder, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. - Byggföretagen skapar jobb, välfärd och framtidshopp.

Vad räknas som underentreprenör?

Underentreprenader utförs på beställning av en general- eller huvudentreprenör (vid delad entreprenad). Den underentreprenör som anlitas arbetar åt den upphandlande entreprenören, inte åt dennes beställare (som oftast är byggherren).

Vad innebär en entreprenad?

Vid en entreprenad åtar sig ett företag att utföra ett arbete inom en viss tid för ett bestämt pris. Entreprenad kan också kallas för arbetsbeting, avtal och leveransbeting. En entreprenad inkluderar ofta både arbete och material.

Vad innebär det att vara byggherre?

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Vad har Kontrollansvarig för ansvar?

Den kontrollansvarige hjälper byggherren att upprätta förslag till kontrollplan, ser till att kontrollerna blir utförda och gällande bestämmelser och villkor följs, närvarar vid tekniska samråd, besiktningar och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök samt dokumenterar sina byggplatsbesök och ger ett utlåtande till byggherre ...

Vem är byggherre i en totalentreprenad?

Enligt den definitionen är den byggherre som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten (1 kap. 4 § PBL).

Vem är byggherre i ett byggnads eller anläggningsprojekt?

Vad gör byggherren? Några av byggherrens uppgifter är att initiera projekt, att formulera krav, att organisera och leda projektgenomförande, att upphandla, planera och följa upp genomförande av bygg och anläggningsprojekt.

Relaterade inlägg: