Vilka uppgifter har Elsäkerhetsverket?

Innehållsförteckning

Vilka uppgifter har Elsäkerhetsverket?

Vilka uppgifter har Elsäkerhetsverket?

Elsäkerhetsverket har uppdraget att arbeta för hög elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet, EMC, det vill säga störningsfri el. Det gör vi främst genom att utföra tillsyn och marknadskontroll, ta fram föreskrifter och allmänna råd och bidra till standardiseringsarbete på nationell och internationell nivå.

Vilken myndighet ger ut Elinstallationsreglerna?

Elinstallationsreglerna. - SS 436 40 00 utgåva 3 Ett utförande enligt denna standard är ett sätt att uppfylla Elsäkerhetsverkets föreskrifter om utförande av starkströmsanläggningar. I och med utgåva 3 fick vi nya regler om skydd mot elchock, anläggningar med elektriska solceller och anläggningar för laddning av fordon ...

Vad betyder Elsäkerhetsverket?

Elsäkerhetsverket är en svensk förvaltningsmyndighet för tekniska säkerhetsfrågor inom elområdet och sorterar under Infrastrukturdepartementet. Elsäkerhetsverket bildades år 1993.

Vilket ansvar har en elinstallatör för regelefterlevnad?

En elinstallatör för regelefterlevnad ska stötta ledningen i arbetet med att se till att företaget följer reglerna, men det är ledningen som ska se till att företaget faktiskt följer dem. Exempel på aktiviteter som kan omfattas av elinstallatörens uppdrag är att: ta fram förslag på egenkontrollprogram.

Vilken myndighet ger ut Elinstallationsreglerna SS 436 40 00?

Standarden har setts över vad gäller språkbruket och användningen av vissa termer.

Vilka ger ut föreskrifter om el?

Elsäkerhetsverket tar fram och beslutar om föreskrifter som rör elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet. Dessa publiceras i Elsäkerhetsverkets författningssamling, ELSÄK-FS. På den här sidan finns Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd i nummerordning.

Vad menas med Elinstallationsarbete?

Av definitionen följer att elinstallationsarbete är sådant arbete som avser utförande, ändring eller reparation av en elektrisk starkströmsanläggning samt fast anslutning av elektrisk utrustning till en starkströmsanläggning och losskoppling av fast ansluten elektrisk utrustning från en sådan ...

Relaterade inlägg: