Vad gör man om man hittar en fornlämning?

Innehållsförteckning

Vad gör man om man hittar en fornlämning?

Vad gör man om man hittar en fornlämning?

Den som hittar ett fornfynd är i vissa fall skyldig att rapportera det till Länsstyrelsen eller till Polisen. Det är sedan Riksantikvarieämbetet som beslutar om staten ska lösa in fornfyndet och i så fall vilken ersättning och hittelön upphittaren får.

Vad är ett fornfynd?

Enligt kulturmiljölagen är fornfynd ett föremål från förhistoriska eller äldre tider som saknar ägare när de påträffas.

Vad är Depåfynd?

depåfynd, fynd av i marken avsiktligt deponerade föremål, vanligen från forntiden.

Vad är ett arkeologiskt fynd?

Vid arkeologiska undersökningar påträffas ofta fornfynd. Fornfynd kan också hittas i samband med markarbeten av en slump. Fynden är ett viktigt källmaterial som kan berätta om platsens historia. ... Arkeologerna gör en bedömning av vad fyndet är för något, vilket material det är tillverkat av och hur gammalt föremålet är.

Var kan man hitta fornfynd?

Har du hittat ett fornfynd? Den som hittar ett fornfynd är i vissa fall skyldig att rapportera det till Länsstyrelsen eller till Polisen. Det är sedan Riksantikvarieämbetet som beslutar om staten ska lösa in fornfyndet och i så fall vilken ersättning och hittelön upphittaren får.

Vad bestämmer om en Naturbildning kan utgöra en fornlämning?

Fornlämningar är följande lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna: 1. ... Fornlämningar är också naturbildningar som ålderdomliga bruk, sägner eller märkliga historiska minnen är knutna till liksom lämningar efter äldre folklig kult.

Vad innehåller kulturminneslagen?

Genom kulturmiljölagen anger samhället grundläggande bestämmelser till skydd för viktiga delar av kulturarvet. Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål.

Vad betyder det att något är en artefakt?

Artefakt (av latin ars, "konst", och facere, "göra", "tillverka") betyder "konstgjort föremål". Beteckningen, ordet, används för alla ting som tillverkats av människor; gamla föremål eller helt nytillverkade.

Relaterade inlägg: