Vad ska man göra om man inte har fått sin lön?

Innehållsförteckning

Vad ska man göra om man inte har fått sin lön?

Vad ska man göra om man inte har fått sin lön?

Kontakta arbetsgivaren och fråga varför du inte fått betalt. Plocka fram underlag som styrker din anställning, som anställningskontrakt och lönespecifikation. Hittar du inte dessa kan du använda deklarationsuppgifter. Ta kontakt med Unionens rådgivning och begär hjälp.

Vad händer om arbetsgivaren inte drar skatt?

Om du har jobbat svart, det vill säga utan att arbetsgivaren har gjort skatteavdrag på din lön, är du skyldig att själv betala skatten i efterhand. En sådan efterbeskattning kan du drabbas av upp till fem år efter att du fick dina pengar. Till detta kan ett skattetillägg på 40 procent av den obetalda skatten tillkomma.

Vad är minimilönen i Finland?

Det finns ingen lag om minimilön i Finland. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan således avtala om hur arbetet ska ersättas i arbetsavtalet. Denna avtalsfrihet begränsas dock av lönebestämmelser i kollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren.

När man slutar på ett jobb lön?

När en anställning avslutas ska en slutlön utbetalas till arbetstagaren. Slutlönen består av lön för arbetad tid fram tills anställningen upphör, eventuell annan innestående lön och intjänad ej utbetald semester.

Är arbetsgivaren skyldig att dra skatt?

Arbetsgivarens ansvar Arbetsgivaren är skyldig att dra av preliminär skatt på lön som betalats ut till anställda enligt 10 kap. 2 § skatteförfarandelagen, samt att betala arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 1 § socialavgiftslagen.

Har jag betalat för lite skatt?

De olika arbetsgivarna har inte koll på din sammanlagda inkomst och du betalar därför för lite skatt under året. ... För slippa kvarskatten framöver kan du be huvudutbetalaren dra extra mycket skatt. Alternativet är att begära jämkning hos Skatteverket.

Relaterade inlägg: