Hur har KBT vuxit fram?

Innehållsförteckning

Hur har KBT vuxit fram?

Hur har KBT vuxit fram?

KBT är en kombination av två olika terapeutiska metoder, som i sin tur vuxit fram ur två separata teorier: kognitiv psykologi samt beteendepsykologi, eller inlärningspsykologi. Dessa teoribildningar hade först inget med varandra att göra, men växte så småningom ihop till en enhetlig terapeutisk modell.

Vad är syftet med KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. Användningen är inte begränsad till någon speciell målgrupp.

Vem får utöva KBT?

Den som ger psykologisk behandling är framförallt legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, och eller legitimerad läkare. ... Titlar som KBT-terapeut, samtalsterapeut, terapeut, coach kan vem som helst med kortare utbildning kalla sig.

Relaterade inlägg: