Vad gör en avlösare?

Innehållsförteckning

Vad gör en avlösare?

Vad gör en avlösare?

Avlösarservice innebär att en avlösare kommer till hemmet och stöttar personen med funktionshinder så den anhöriga kan få avlastning, göra aktiviteter/ärenden eller resa bort. Avlösning kan ges både som regelbunden insats och vid tillfälliga behov.

Vad är avlösarservice i hemmet?

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden av en person som i annat fall vårdas av eller får stöd av närstående i hemmet. Denna verksamhet bedrivs i personens egna hem. Denna insats ska inte förväxlas med avlösarservice enligt socialtjänstlagen (SoL).

Vad är ledsagare och avlösare?

En ledsagare hjälper en person med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet utanför det egna hemmet. En avlösare avlastar föräldrar till ett barn med funktionsnedsättning i deras hem.

Vem har rätt till avlösare?

Avlösarservice är en insats enligt LSS (9 § p 5). Insatsen korttidsvistelse är en möjlighet till rekreation och miljöombyte för den person som har en funktionsnedsättning. Korttidsvistelsen som gäller både för barn och vuxna är samtidigt en möjlighet till avlösning för föräldrar och anhöriga.

Vad innebär avlösning?

Om du får vård och stöd av en närstående kan du ansöka om avlösning i hemmet. En person från till exempel hemtjänsten ger den omsorg/tillsyn som behövs för att anhöriga eller närstående ska kunna bli avlösta i sitt uppdrag som stödjare. Du kan beviljas avlösning i hemmet maximalt 8 timmar/månad.

Vad menas med avlösning?

Avlösning i hemmet betyder att en avlösare kommer hem till den närstående och tar över omsorgen under en begränsad tid så att anhörigvårdaren kan få möjlighet att koppla av och göra egna aktiviteter. Vanligast är att avlösaren kommer från hemtjänsten eller är personal som arbetar med anhörigstöd.

Vad innebär det att vara ledsagare?

Ledsagarservice innebär att en person med funktionsnedsättning får stöd av en annan person i samhället. Syftet är att möjliggöra delaktighet i samhällslivet och kontakt med andra. Ledsagarservice enligt LSS ska inte förväxlas med ledsagning enligt socialtjänstlagen (SoL).

Vad ingår i ledsagning?

Ledsagning enligt 4 kap 1 § SoL I förarbetena till socialtjänstlagen beskrivs ledsagning som en insats som gör det möjligt att besöka vänner, delta i kulturlivet eller bara att promenera. Ledsagning är en social tjänst som är knuten till aktiviteter utanför hemmet.

Relaterade inlägg: