Vad kan man göra vid aggressivitet och demens?

Innehållsförteckning

Vad kan man göra vid aggressivitet och demens?

Vad kan man göra vid aggressivitet och demens?

Om patienten har Alzheimers sjukdom eller Lewy Body demens är en grundbehandling med acetylkolinesterashämmare eller memantin (Ebixa) ett sätt att minska risken för utveckling av agitation/aggressivitet.

Vad är det demens?

Ordet demens härstammar från latinets demens och bety- der ”utan själ”. Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador (Svenskt demenscentrum). Typiska tecken på demens- sjukdom är att minnet och den intellektuella förmågan hos den drabbade gradvis och stadigvarande försämras.

Hur kan man hjälpa en person med demens?

Här kommer några tips på hur du kan göra när du umgås och pratar med en person som har en demenssjukdom:

  1. Ha tålamod. ...
  2. Acceptera att personen kommer att missa tider, upprepa sig eller glömma saker. ...
  3. Påpeka inte brister och påminn inte om tillfällen när något har gått dåligt.
  4. Berätta i stället för att ställa frågor.

Vilka orsaker kan ligga bakom aggressivt beteende?

Aggressivitet kan uttryckas både verbalt och fysiskt. Agressivt beteende kan vara orsakat av olika anledningar som exempel smärta, depression eller på att den sjuke misstolkar vårdaren eller tvärtom. Brist på insikt till följd av sjukdomen kan leda till frustration.

Relaterade inlägg: