När är man ett dotterbolag?

Innehållsförteckning

När är man ett dotterbolag?

När är man ett dotterbolag?

För att ett bolag skall betecknas som ett dotterbolag krävs att ett annat bolag har bestämmande inflytande. Många gånger kan ett dotterbolag vara helägt av sitt moderbolag varvid koncernförhållandet är lätt att identifiera och fastslå.

Varför startar man dotterbolag?

När man startar ett dotterbolag så kan detta bidra till att sänka koncernens skatt genom att kvitta eventuella förluster mot vinster i moderföretaget. Förutom att eventuella vinster kan täcka upp förluster för andra bolag i en koncern så kan dotterbolaget dra nytta av moderbolagets aktiekapital.

Vad innebär det att vara ett dotterbolag?

Begreppen moderbolag och dotterbolag definieras i årsredovisningslagen. Moderbolaget är det bolag som har ett bestämmande inflytande över det andra bolaget, dotterbolaget. ... I de flesta fall är dotterbolag ett aktiebolag men ett dotterbolag kan också vara en ekonomisk förening, ett handelsbolag eller kommanditbolag.

Hur fungerar det med dotterbolag?

Ett dotterbolag är alltså ett bolag som i mångt och mycket styrs av moderbolaget. Man kan teckna flera dotterbolag under ett moderbolag om man så vill. Dotterbolagen måste inte vara aktiebolag, utan kan även vara handelsbolag eller kommanditbolag.

Relaterade inlägg: