Vad gör domstolen i Sverige?

Innehållsförteckning

Vad gör domstolen i Sverige?

Vad gör domstolen i Sverige?

Domstolarnas uppgift är att avgöra mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. ... Varken riksdag, regering eller någon annan myndighet får bestämma hur en domstol ska döma i ett enskilt fall.

Vad gör en specialdomstol?

Specialdomstol är en domstol som har befogenhet att pröva mål och ärenden inom ett rättsligt avgränsat område.

Vad är skillnaden mellan domstol och tingsrätt?

Tingsrätten är den första domstolen man kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, till exempel familjemål. ... Hovrätten är andra instans i frågor som rör brottmål, tvistemål och andra domstolsärenden som redan har behandlats i tingsrätt.

Vad heter första instans?

Den domstol som först äger rätt att uppta ett mål sägs döma i eller vara första instans. En domstol som sen dömer i ett från en sådan instans vidareskickat mål kallas en överdomstol och sägs döma i andra instans och så vidare. I högsta instans sägs den domstol döma från vilken ingen överklagan kan se.

Vad gör man i en domstol?

Domstolen håller ofta en huvudförhandling i brottmål, det brukar även kallas för rättegång. En del bötesbrott kan avgöras utan huvudförhandling. Då går en domare igenom handlingarna som lämnats in och dömer utifrån det.

Relaterade inlägg: