Vad gör du om du inte vet hur du ska ge det ordinerade läkemedlet?

Innehållsförteckning

Vad gör du om du inte vet hur du ska ge det ordinerade läkemedlet?

Vad gör du om du inte vet hur du ska ge det ordinerade läkemedlet?

Dessa ska då dokumenteras och signeras i efterhand av läkare eller tandläkare. Om den som muntligen har ordinerat ett läkemedel är förhindrad att dokumentera ordinationen ska detta göras av en sjuksköterska. Ordinerande läkare ska då anges samt tidpunkt för ordinationen.

Vilket läkemedel ska tas ur dospåse i samband med överlämnandet?

Om läkemedel finns i originalförpackning ska det framgå, antingen på ordinationshandling eller signeringslistan. Om läkemedlet förvaras i originalförpackning måste datum för sista förbrukningsdag kontrolleras. Patienten kan vid samma tidpunkt vara ordinerad både dospåse, dosett och/ eller originalförpackning.

Hur ska ett Vagitorium ges?

Du för in vagitoriet med hjälp av ett finger, ungefär som när du sätter in en tampong. Till vissa vagitorier finns det en införare i förpackningen. Slidtabletter kan vara svåra att föra in med fingret eftersom de vanligen är små och mycket känsliga för fukt. Till slidtabletter finns därför oftast införare.

Varför tar du fram alla läkemedel innan du ger dem till patienten?

Enkel läkemedelsgenomgång är en process i flera steg med syfte att förebygga fel i vårdens övergångar och åstadkomma en så hög överensstämmelse som möjligt mellan de läkemedel som en patient är i behov av, är ordinerad och använder vid det aktuella vårdtillfället.

Relaterade inlägg: