Vad är styrelsemöte?

Innehållsförteckning

Vad är styrelsemöte?

Vad är styrelsemöte?

För att kunna förvalta medlemmarnas beslut och leda föreningen krävs det att styrelsen regelbundet träffas. Det kan vara rimligt att ha ett styrelsemöte en gång per månad. Ordförande som oftast är sammankallande skickar en kallelse, dagordning för mötet samt handlingar till de ärenden som ska behandlas.

Vad gör man som ordförande?

Ordförandens roll är att leda styrelsen, vara sammankallande till möten och hon eller han har enligt praxis huvudansvaret för styrelsens arbete. Traditionellt sett är ordförande den som är ledare för styrelsen och styrelsens arbete. ... Ofta är ordförande firmatecknare.

När måste styrelsemöte hållas?

Om en styrelseledamot eller den verkställande direktören kräver det ska ett styrelsemöte hållas även om styrelsens ordförande inte sammankallat till ett, eller ens vill ha ett sådant. Om en ledamot inte kan närvara vid ett styrelsemöte ska, om det finns, en suppleant träda in i denna ledamots ställe.

Vem kallar till möte?

Styrelsens ordförande ansvarar för att kalla till styrelsemöten. En styrelseledamot och verkställande direktören kan begära att ordföranden ska kalla till styrelsemöten.

Vad gör en justerare i styrelsen?

Definition. Justerare är en person, vald av deltagarna på ett beslutande möte, som verifierar att mötesprotokollet är en korrekt redogörelse för hur mötet gått till. Justerare kallas ofta justeringsman eller justeringsperson.

Kan en styrelse avsätta en ordförande?

För att avsätta er ordföranden måste således en tiondel av medlemmarna begära att styrelsen utlyser en extra föreningsstämma. På denna stämma kan ni sedan rösta om att ordförandens uppdrag som styrelseledamot ska upphöra i förtid (därmed upphör även uppdraget som ordförande).

När ska konstituerande styrelsemöte hållas?

Efter årsmötet hålls ett konstituerande styrelsemöte där de förtroendeposter som inte valdes på årsmötet fördelas mellan styrelsens ledamöter. Av praktiska skäl stannar de som blivit valda på årsmötet kvar och genomför konstitueringen direkt – då kan styrelsen snabbt komma igång med sitt arbete.

Relaterade inlägg: