Vad händer om man inte får godkända betyg?

Innehållsförteckning

Vad händer om man inte får godkända betyg?

Vad händer om man inte får godkända betyg?

Det går inte att överklaga ett betyg men om betyget satts på felaktiga grunder så kan läraren ändra betyget. En elev på gymnasiet som fått F på en kurs har rätt att gå om kursen eller göra en prövning. Det är rektorn som beslutar om eleven får gå om en kurs efter att eleven, vårdnadshavaren och läraren fått yttra sig.

Vad krävs för att gå om nian?

Det finns regler när eleven inte får gå om "nian": det är om eleven blir behörig till Något av gymnasiets nationella program, dvs om eleven får godkända betyg i svenska, eng, matte + fem andra, valfria, ämnen och med det uppnår 8 godkända betyg och blir behörig till yrkesprogrammen - i så fall får inte rektor fatta ...

Vad ska man göra om man inte kommer in på gymnasiet?

Gymnasieskola är en frivillig skolform. Om man vill gå på gymnasiet men inte fick någon plats, vänder man sig till Antagningskansliet i sitt län för att få hjälp.

Är f ett godkänt betyg?

Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. Betygen A–E är godkända betyg till skillnad från F som står för ett icke godkänt resultat.

Hur får man godkänt i svenska?

Men det finns flera möjligheter. Du kan fråga din skola om möjligheterna att göra en prövning (ett prov) i svenska eller gå sommarskola. Om det inte går så finns Introduktionsprogrammet där du kan läsa upp ditt betyg i svenska och sedan fortsätta till det program du vill gå i gymnasiet.

Kan man gå om nian?

Eleven kan dock om årskurs nio utan skolplikt om inget beslut från kommunen finns. Alla elever har rätt att klart den högsta årskursen även om skolplikten slutat gälla.

Relaterade inlägg: