Vad får man göra på jordbruksmark?

Innehållsförteckning

Vad får man göra på jordbruksmark?

Vad får man göra på jordbruksmark?

Miljöbalken 3 kap 4 §: Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Vad är en bra jordbruksmark?

Exploateringen av jordbruksmark fortsätter Rapporten visar att jordbruksmark exploateras i samma omfattning som tidigare. Under perioden exploaterades drygt 3 000 hektar jordbruksmark. Det är samma storleksordning som föregående femårsperioder.

Varför behövs jordbruksmark?

Jordbruksmarken levererar livsmedel men den är också en grund för att vi ska nå miljö- målet ”Ett rikt odlingslandskap” och för en rad ekosystemtjänster, biologisk mångfald och kulturmiljöer. I Kronobergs län har vi ofta småskaliga och uppsplittrade odlingslandskap, vilket ger oss särskilda förutsättningar.

Är jordbruksmark riksintresse?

Toppklassad jordbruksmark bebyggs efter krav från kommunerna – men möts också av protester från lantbrukare. Den goda åkermarken måste skyddas för att säkra matproduktionen, hävdar länsstyrelserna och många lantbrukare. ...

Är jordbruksmarken Brukningsvärd?

Mark- och miljööverdomstolen 4 § miljöbalken (MB). Jordbruksmark är brukningsvärd om den med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion (se prop. ... Skiftet angränsar alltså inte till annan jordbruksmark och ingår inte i ett sammanhängande jordbrukslandskap.

Hur stor del av Sveriges yta är jordbruksmark?

Sveriges landyta är 407 000 kvadratkilometer eller 40,7 miljoner hektar. Av den ytan är 69 procent skogsmark och 8 procent jordbruksmark. Övriga öppna marker som berg, myrar och naturligt gräsbevuxen mark står för 20 procent. Den bebyggda marken utgör inte mer än 3 procent av Sveriges totala landyta.

Är marken jordbruksmark?

Jordbruksmark är sådan mark som används, eller nyligen använts för jordbruk, främst åkermark och betesmark, men även ängsbruk. Definitionsskillnaden mellan åkermark och annan mark anges inom EU som att åkermark ska kunna plöjas.

Får man bebygga jordbruksmark?

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Relaterade inlägg: