Kan regeringen avskaffa skolplikt i förskoleklass?

Innehållsförteckning

Kan regeringen avskaffa skolplikt i förskoleklass?

Kan regeringen avskaffa skolplikt i förskoleklass?

Elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan har rätt till utbildning och skolplikt. Det finns ingen bestämmelse i skollagen som reglerar att en elev kan få undervisning i hemmet enbart på grund av att eleven inte trivs i skolan.

När blev det skolplikt i förskoleklass?

Från och med höstterminen 2018 kommer förskoleklassen vara en obligatorisk skolform och det blir skolplikt från och med det året eleven är sex år (Sveriges riksdag 2017).

Är förskoleklass lågstadiet?

Sexåringar har redan i dag skolplikt eftersom förskoleklassen är obligatorisk. Men förskoleklassen är sin egen skolform och inte en del av grundskolan. ... Enligt den nya modellen blir förskoleklassen årskurs ett i grundskolan, och lågstadiet blir alltså fyraårigt.

Relaterade inlägg: