När Provtrycka hus?

Innehållsförteckning

När Provtrycka hus?

När Provtrycka hus?

Vi utför provtryckningar enligt aktuell standard ISO 9972. Provrtyckningen görs lämpligtvis när alla, eller merparten, av genomföringarna i klimatskärmen är gjorda. Man bör göra den innan ytskikten monteras för att kunna åtgärda eventuella brister utan allt för stora ingrepp.

Vad är täthetsprovning?

Täthetsprovning enligt EN 13829:2000. Den metod som används för verifiering av en byggnads lufttäthet är i de flesta fall en standardiserad metod som presenteras i EN 13829:2000. Metoden innebär att ventilationsdon och avlopp tätas och en fläkt monteras i en öppning, oftast en dörr i klimatskärmen.

Vad är tätt hus?

Med täta byggnader menas ofta lufttäta byggnader, men begreppet kan också avse diffusionstäthet, regntäthet mm. För att byggnaderna skall bli energieffektiva, beständiga och fuktsäkra med god innemiljö är det viktigt att man under byggprocessen planerar och producerar för dessa olika tätheter.

Hur kontrollerar man att ett hus är lufttätt?

Kontrollera projekteringsarbetet så att det finns beständiga lösningar och kräv redovisning och dokumentation. Ha en kontrollplan för lufttätt och fuktsäkert byggande. Verifiera med täthetsprovning och termo- grafering vid färdigställandet.

Hur tätt ska ett hus vara?

När det gäller lufttätheten finns det egentligen inget annat sätt att bestämma denna än mätning genom provtryckning. Energianalyser med beräkningsverktyg visar att ett välbyggt hus med bra energiprestanda minst bör klara 0,3 - 0,6 l/s m2 beroende på ventilationssys- tem.

Varför är det viktigt att bygga väldigt täta hus idag?

Lufttätheten är en förutsättning för ett energisnålt hus, ett hus utan drag och ett hus utan fuktskador. Men ett energisnålt, lufttätt hus ska också ventile- ras ordentligt för att ha god luftkvalitet inne. Det är viktigt att se huset med väggar golv och tak, uppvärmning och ventilation som ett system.

Varför bör husen vara så täta som möjligt?

Ett hus måste vara tätt för att undvika att fuktig inomhus- luft tränger ut i tak, väggar och golv och orsakar mögel. ... Det är möjligt att under provningen täta där det läcker och därmed se till att huset är tätt och förblir mögelfritt.

Får man Provtrycka med luft?

Vi föredrar och förespråkar att man vid provtryckning av större system som täcker flera våningsplan eller utrymmen som kan vara känsliga för vatten och väta att manprovtrycker med luft i ett första steg för att kontrollera att inga öppna rörändar finns eller kopplingar som inte blivit pressade eller åtdragna ...

Relaterade inlägg: